საერთაშორისო და ადგილობრივი ფონდებისა და ორგანიზაციების საქმიანობა საქართველოში

 

ცნობარში მოცემულია ფონდებისა და ორგანიზაციების მოკლე დახასათება, მათი საქმიანობის სფეროები და მითითებულია ვებ-გვერდების მისამართები, რომლითაც შესაძლებელია აღნიშნულ ორგანიზაციებზე დაწვრილებითი ინფორმაციის მოძიება. ფონდების მონაცემთა ბაზის შედგენის მიზანია დაეხმაროს  კვლევით ცენტრებს მოიძიონ ინფორმაციები სხვადასხვა ფონდების შესახებ და თვითონ დაამყარონ კონტაქტები აღნიშნულ ფონდებთან.

 

 

N

fondis dasaxeleba

fondis saqmianoba

veb gverdi

1

ევროპის ფონდი

გრანტის გამცემი ორგანიზაცია საქართველოში. ძირითადი მიზანია დემოკრატიული საზოგადოების მშენებლობა.

http://www.epfound.ge  

2

,,ღია საზოგადოებასაქართველო

წარმოადგენს ადგილობრივ სოროსის ფონდს. ფონდის მიზანია სახელმწიფოში დემოკრატიული პრინციპების დამკვიდრების ხელშეწყობა.

http://www.osgf.ge/

3

ევროპული კვლევების ფონდი

სამეცნიერო კვლევების ფონდი. გრანტების გამცემი ორგანიზაცია, რომელიც ხელს უწყობს მაღალი დონის მეცნიერების განვითარებას და კვლევების და ინოვაციების  პროგრესს ევროპაში

http://www.esf.org/

4

ფორდის ფონდი

Ford foundation

ფონდის მიზანია  სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირებისა და არასამთავრობო სექტორის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.

http://www.fordfound.org/

5

როკფელერის ფონდი

 Rockfeller foundation

ხელს უწყობს და გასცემს დაფინანსებას სოციალურად დაუცველ ფენებზე. ფონდის საქმიანობა მოიცავს სოფლის მეურნეობ, განათლებ, ჯანდაცვ, კულტურ, დასაქმებ და სხვა სფეროებს.

http://www.rockfound.org/

6

კაუფმანის ფონდი

ფონდი, რომლის საქმიანობის სფერო შემოიფარგლება განათლების სფეროში ცვლილებებისა და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვით.

http://www.kauffman.org/

7

ონასისის ფონდი

Onassis Founadtion

გასცემს პრემიებსა და გრანტებს ჰუმანიტარულ მეცნიერებებსა და  ხელოვნების სფეროში.

https://www.onassis.org/foundation    

8

გერმანიის ტექნიკური დახმარების ოფისი საქართველოში

GIZ

ხელს უწყობს დემოკრატიული ინსტიტუტების დამკვიდრებას და სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას; მარკეტინგის სისტემის მუშაობის ხელშეწყობასა და ეკონომიკურ რეფორმებს

https://www.giz.de/en/worldwide/359.html dex.html 

9

ნობელის ფონდი

აფინანსებს სამეცნიერო გამოკვლევებს და გამოავლენს ნობელის პრემიის ლაურეატებს.

https://www.nobelprize.org/the-nobel-prize-organisation/the-nobel-foundation/

 10

მსოფლიო ბანკი

WB

 

ეხმარება გაეროს წევრ სახელმწიფოებს საფინანსო პოლიტიკის სწორად წარმართვაში, აფინანსებს აღნიშნულ ქვეყნებში სხვადსხვა სამთავრობო პროგრამებს, კერძოდ: სოციალურ, მუნიციპალურ, ეკოლოგიურუსაფრთხოების, განათლების სისტემის, ენერგო და ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტებს.

www.worldbank.org

 

www.worldbank.org.ge

11

გერმანიის მეცნიერებათა აკადემიის გაცვლითი პროგრამა

DAAD

გერმანიის მეცნიერებათა აკადემიის გაცვლითი პროგრამა ხელს უწყობს მათ ვისაც უნდა სწავლის მიღება, კვალიფიკაციის ამაღლება და მეცნიერული კვლევების ჩატარება გერმანიაში.

https://www.daad.de/en/

12

ადენაუერის ფონდი

Konrad Adenaoure Shtiftung

დემოკრატიული პრინციპების ხელშეწყობა. ბოლო დროს ფონდის საქართველოს განყოფილების პრიორიტეტია მასმედიის განვითარება  და უმაღლესი განათლების რეფორმა.

http://www.kas.de/wf/en/

13

ებერტის ფონდი

Friedrich Ebert Shtiftung

ფონდის ამოცანაა სახელმწიფოში დემოკრატიული პრინციპების დამყარება და სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირება.

http://www.fes.de/

14

ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი

ფონდი ხელს უწყობს საჯარო დისკუსიების კულტურის ამაღლებას, ცალკეული პირებისა და ორგანიზაციების თანამშრომლობას, ამიერკავკასიის რეგიონის ჩათვლით; დემოკრატიული პრინციპების დამკვიდრებას, ეთნო-პოლიტიკური და ტერიტორიული კონფლიქტების სამართლიან და არაძალადობრივ ტრანსფორმაციას.

https://ge.boell.org/en/south-caucasus-regional-office

15

გერმანული ფონდი

DFG

სამეცნიერო კვლევების გერმანული ცენტრი. აფინანსებს საუნივერსიტეტო და საჯარო კვლევით დაწესებულებებს გერმანიაში. ფონდი მუშაობს მეცნიერების ყველა განხრით. თანამშრომლობს სხვადასხვა ქვეყნების მეცნიერებთან. ფონდს წარმომადგენლობები აქვს ვაშინგტონსა და მოსკოვში.

ქართველ მეცნიერებს შესაძლებლობა აქვთ მონაწილება მიიღონ ამ ფონდში მხოლოდ მათ გერმანელ კოლეგებთან ერთად.

http://www.dfg.de/en/index.jsp

16

შვეიცარიის თანამშრომლობისa da ganviTarebis saagento samxreT kavkasiaSi

(SDC; SECO)

ოფისის ძირითადი მიზანია ხელი შეუწყოს ჰუმანიტარულ დახმარების გაწევას, კერძო სექტორის განვითარებას, საგადასახადო და საინვესტიციო გარემოს განვითარებას.

https://www.enterprise-development.org/agency-strategies-and-coordination/switzerland/

17

შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

SIDA

სააგენტოს წარმომადგენლობა აქვს საქართველოში. სააგენტო მუშაობს ადამიანის უფლებათა, სოციალურ, გარემოს დაცვის, კონფლიქტების დარეგულირებისა და სხვა პრობლემებზე.

https://www.transparency.ge/en/swedish-international-development-cooperation-agency

18

განათლების საერთაშორისინსტიტიტი 

განათლების საერთაშორის ინსტიტიტის მიერ შექმნილი მონაცემთა ბაზა რომელიც მუმივად ახლდება და რომელიც დაგეხმარებათ სასურველი სასტიპენდიო პროგრამის მოძიებაში

 https://www.iie.org/Why-IIE /

19

მომავლის ფონდი

 

ფონდი, რომელიც ხელს უწყობს გრძელვადიან ფუნდამენტალურ გამოკვლევებს ბიომედიცინაში, ფიზიოლოგიაში, გენეტიკაში, კულტურასა და ეკოლოგიაში. ამერიკული ფონდი ძირითადად აფინანსებს ამერიკელების მიერ წარდგენილ პროექტებს, თუმცა შეუძლია დააფინანსოს ნებისმიერი ქვეყნის მეცნიერის მიერ წარდგენილ პროექტიც, თუ იგი ემსახურება ხანგრძლივი დროით ადამიანის გარემოსა და პირობების  გაუმჯობესებას.

http://www.futurefoundation.org/ 

20

აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

USAID   

ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID-) გახლავთ ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური მთავრობის სააგენტო, რომელიც ხელს უწყობს დემოკრატიული ცვლილებების დამკვიდრებას საქართველოში,  USAID- საქმიანობა დღეს არის შეცვლილი და იგი მხოლოდ გრანტების გაცემაზეა ორიენტირებული. USAID- დახმარებას ორი, ძირეულად განსხვავებული  მეთოდით ახორციელებს. ეს არის ტექნიკური და ფინანსური დახმარებები.

ტექნიკური დახმარება მოიცავს ტექნიკური ხასიათის კონსულტაციებს, ტრეინინგებს, სტიპენდიებს, მშენებლობას, საქონელს, რომელიც შესყიდული ან კონტრაქტით დაკავშირებულია USAID-თან.

ფინანასური დახმარების მეშვეობით განვითარებად ქვეყნებში მოქმედი ორგანიზაციების ბიუჯეტები ივსება ნაღდი ფულით. USAID- ასევე ფინანსურად მხარს უჭერს ადგილობრივი და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც, თავის მხრივ, ტექნიკურ დახმარებას უწევენ განვითარებად ქვეყნებს.

www.usaid.gov/georgia

21

ბრიტანული საბჭო

British Council 

 

საქართველოში მუშაობს ფონდის განყოფილება, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს დიდ ბრიტანეთსა და სხვა ქვეყნებს შორის კონტაქტების დამყარებას. აქვს გაცვლითი პროგრამები. 

http://www.britishcouncil.org/ge /ge

22

ფრანკოფონიის საუნივერსიტეტო სააგენტო - AUF

სამეცნიერო მუშაობის გრანტები სადოქტოროსა და პოსტ-სადოქტორო თემების მოსამზადებლად მეცნიერების სხვადასხვა სფეროში.

სასწავლო გრანტები გაიცემა ფრანგულენოვანი სტუდენტებისთვის.

http://www.auf.org/

23

კასტლერის სახელობის ფონდი Fondation

KASTLER

აფინანსებს ერთობლივ სამეცნიერო კველევებს თანამედროვე ტექნოლოგიების სფეროში და ხელს უწყობს უცხოელ მეცნიერებთან კონტაქტის დამყარებას

http://www.fnak.org/

24

რამუალდო დელ ბიანკოს ფონდი

Romualdo Del Bianco Foundation

კერძო ფონდი, რომელიც ხელს უწყობს სხვადასხვა ქვეყნების მეცნიერთა და სტუდენტთა დაკავშირებას. ფონდი  აწყობს შეხვედრებს ფლორენციაში.  

http://www.fondazione-delbianco.org/

25

ფოლკცვაგენის ფონდი

Voltsvagen foundation

ხელს უწყობს ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების, ტექნოლოგიებისსამეცნიერო კვლევების და უმაღლეს განათლების განვითარებას

https://www.volkswagenstiftung.de/en l

26

რობერტ შუმანის ფონდი

ხელს უწყობს დემოკრატიული პრინციპების დამყარების პროცესს ევროკავშირის წევრ-ქვეყნებში, ,,სამეზობლო პოლიტიკისდა კანდიდატ ქვეყნებში.

https://www.robert-schuman.eu/en/

 

27

ფისენის ფონდი

ფისენის სახელობის კერძო ფონდი მუშაობს პალეონტოლოგიის, ანთროპოლოგიის, არქეოლოგიისა და ნევროლოგიის სფეროში.

ფონდი აფინანსებს კვლევებს და გასცემს გრანტებს.

http://www.fondation-fyssen.org/indexus.html

28

ამერიკის განვითარების ფონდი (ADF)

ფონდი წარმოადგენს არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომლის  მიზანია დახმარება გაუწიოს ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპისაზიის, ცენტრალური ამერიკისა და აფრიკის ქვეყნების სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას და დემოკრატიული პრინციპების დამკვიდრებას.

https://www.devex.com/news

29

კრისტენსენის ფონდი

The Christensen Fund

ფონდის ძირითადი დანიშნულებაა ადამიანის ბუნებრივი გარემოსა და ადამიანთა კულტურის განვითარება, ფონდის მუშაობა კონცენტრირებულია მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონში ეკოლოგიური პრობლემების, ბუნებრივი გარემოს დაცვის საკითხებზე.

http://www.christensenfund.org/

30

მაკარტურების ფონდი

MaCArtur Foundation

ფონდის ძირითადი საქმიანობის მიზანია უმაღლესი განათლების განვითარების ხელშეწყობა, ფუნდამენტალური და საზოგადოებრივი მეცნიერებების ხელშეწყობა.

http://www.macfound.org/

31

ფულბრაიტის პროგრამა

პროგრამის მიზანია საზოგადოებრივი მეცნიერებების განვითარების ხელშეწყობა. აღნიშნული პროგრამა დახმარებას უწევს მკვლევარებს ჩაატარონ თავისი სამეცნიერო გამოკვლევები აშშ-ის სხვადასხვა უმაღლესებში (5-10 თვიანი კვლევები) ან განახორციელონ სასწავლო პროექტები. ასეთივე საშუალება გააჩნიათ  მკვლევარებს აშშ-დან, რომლებიც  აწარმოებენ თავის კვლევით მუშაობას საქართველოს სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებში.

https://ge.usembassy.gov/education-culture/exchange-programs/fulbright-faculty-development-program/

32

ევროპული კვლევების კონსორციუმი ინფორმატიკასა და მათემატიკაში  (ERCIM)

ასოციაციის ძირითადი მიზანია მათემატიკისა და საინფორმაციო სფეროში სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა.

https://www.ercim.eu/  

33

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო  ფონდი

ხელს უწყობს საქართველოში სამეცნიერო კვლევების დაფინანსებას. იგი გასცემს ლოკალურ სამეცნიერო გრანტებს (როგორც ფუნდამენტალურ ასევე გამოყენებით მეცნიერებებში), აპარატურის შეძენას, ბიბლიოთეკების განახლებას და ციფრულ ტექნოლოგიაზე გადასვლას. ფონდი უწევს ფინანსურ დახმარებას ქართველ მეცნიერებს სამეცნიერო მივლინებებში წასასვლელად და სხვა.

https://rustaveli.org.ge/geo

34

ევროკომისიის ჩარჩო პროგრამები

ჰორიზონტი ევროპა

 

ჰორიზონტი 2020  მოიცავს პერიოდს 20014–2020წწ. საერთო დაფინანსებით ~ 77 მილიარდი ევრო.

პროგრამის ძირითადი მიზანებია: განავითაროს  ევროპული მეცნიერება, მიაღწიოს სამრეწველო ლიდერობას მსოფლიოში და უპასუხოს სოციალურ გამოწვევებს, რისთვისაც იგი ეყრდნობა 3 ძირითად მიმართულებას:

1.       საუკეთესო მეცნიერება

2.       სამრეწველო/ინდუსტრიული

          ლიდერობა

3.       სოციალური გამოწვევები.

ჰორიზონტი 2020 –ის მთავარი ამოცანებია:

ევროპაში მშპ–ს გაზრდა 2–დან 3%–მდე; კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებული პრობლემების დაფინანსება  ბიუჯეტის 20%–ით;

ევროპული მცირე და საშუალო ბიზნესის დაფინანსება 15%–ით;

ტექნოლოგიური პლატფორმების რაოდენობის ზრდა ევროპაში და ა.შ.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon

35

SMP 

SMP  არის ევროკავშირის პროგრამა 2021-2027 წლების განმავლობაში. იგი მომდინარეობს 2014-20 წლების COSME პროგრამიდან.   SMP პროგრამა ეხმარება SME-ს: საერთაშორისო ბაზრების წვდომაში; სესხების და ინვესტიციების მოპოვებაში; დიგიტალიზაციასა და მდგრად განვითარებაში.

https://business.gov.nl/subsidy/single-market-programme-smfiche_smp-cosme-2021-een_en.pdf

36

საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი

ISTC 

ცენტრის დანიშნულებაა ხელი შეუწყოს  ფუნდამენტალური კვლევებს, მეცნიერების კომერციალიზაციას, მეცნიერთა ვიზიტებს საზღვარგარეთ და სხვა.

ISTC აფინანსებს პროექტებს ძირითადად სამხედრო კონვერსიის პრინციპებიდან გამომდინარე. ISTC აფინანსებს, როგორც გამოყენებით, ასევე ფუნდამენტალურ კვლევებს. პროექტების წარდგენის ვადები არ არის ფიქსირებული.

http://www.istc.ru/

37

უკრაინის სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი

 STCU

STCU არის მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ფონდი, რომელი ოფისი განთავსებულია კიევში. მოცემული ფონდი როგორც ISTC აწარმოებს  იარაღის სფეროში დაკავებული მეცნიერების დასაქმებას, მასიური განადგურების იარაღის შესახებ ინფორმაციის პროლიფერაციას ანუ გაუვრცელებლობას.  ბოლო დროს ფონდი გადავიდა ძირითადად საპარტნიორო პროექტების დაფინანსებაზე.

http://www.stcu.int/

38

ნატოს სამეცნიერო პროგრამები NATO

ნატოს სამეცნიერო პროგრამები ითვალისწინებს ნატოს ფარგლებში გაერთიანებული ქვეყნების მხრიდან პროექტების დაფინანსებას ნატოს პარტნიორი ქვეყნების მეცნიერებისათვის, მათ შორის ქართველი მეცნიერებისათვის.

https://www.nato.int/cps/en/natohq/organisation.htm%20NATO

39

პარტნიორების მოძიების პროგრამა ევროკომისიის ჩარჩო პროგრამებში Idealist Project 

Idealist  არის ევროკომისიის პროექტი. იგი წარმოადგენს კომპიუტერულ ქსელს, რომელშიც გაერთიანებულია 75 ქვეყანის საკონტაქტო პირები, მათ შორის საქართველოც და ემსახურება პარტნიორების მოძიებას ევროპული კონსორციუმის ფორმირებისათვის; იგი საშუალებას აძლევს ძირითადად საინფორმაციო ტექნოლოგიებში მომუშავე ქართველ მეცნიერებს გახდენ ევროპული კონსორციუმის წევრები, ხოლო შემდეგ კონსორციუმის კონკურსში გამარჯვების შემთხვევაში ევროკომისიის გრანტის მფლობელებ.

http://www.ideal-ist.eu  

40

საერთაშორისო სამეცნიერო ფონდი

IFS

საერთაშორისო სამეცნიერო ფონდი ეხმარება განვითარებადი ქვეყნების მეცნიერებს. იგი ძირითადად მხარს უჭერს სამეცნიერო კვლევით საქმიანობას როგორც ინდივიდუალური მეცნიერებისათვის ასევე სამეცნიერო ჯგუფებისათვის.

პროექტები შეიძლება წარდგენილ იქნას როგოც საბუნებისმეტყველო ასევე სოციალურ მეცნიერებებში ბიოლოგიური მეცნიერების განითარების, წყლის რესურსების და სოციალური და ეკონომიური თანამშრომლობის პროფილით.

http://www.ifs.se/

41

შვეიცარიის ნაციონალური სამეცნიერო ფონდი

SNSF

შვეიცარიის ნაციონალური სამეცნიერო ფონდი შვეიცარიის მთავრობასთან ერთად თანამშრომლობს ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებთან და ახალ დამოუკიდებელ ქვეყნებთან ჯერ კიდევ 1990 წლიდან.

2005 წელს SNSF და შვეიცარიის თანამშრომლობის განვითარების სააგენტომ გამოაცხადა ახალი (SCOPES) პროგრამის კონკურსი - სამეცნიერო თანამშრომლობა აღმოსავლეთ ევროპასა და შვეიცარიის მეცნიერთა შორის. 2013-2014 წლების პროგრამა მხარს უჭერს როგორც ერთობლივ სამეცნიერო პროექტებს ამ ქვეყნების სამეცნიერო ჯგუფებს შორის (JRP), ასევე ინსტიტუციონალურ თანამშრომლობას (IP).

http://www.snf.ch/

42

ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა (პროგრამა)

European Neighbourhood Policy program ENPI

ევროპის სამეზობლო პროგრამამ შეცვალა ტასისის პროგრამა (2007 წლიდან).

იგი შედგება რამდენიმე ქვე–პროგრამისაგან:

TAIEX, Twinning, Cross-Border Cooperation (CBC)

და გათვლილია ამ პროგრამებში ძირითადად სახელმწიფო ორგანიზაციების მონაწილეობაზე.

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en 

43

GlaxoSmithKline (GSK)

ფარმაცევტულ კომპანიას წარმომადგენლობა გააჩნია მსოფლიოს 11 ქვეყანაში. შეუძლია დაეხმაროს განვითარებად ქვეყნებს მედიცინის სხვადასხვა დარგებში (ბავშთა დაავადებები, შიდსი და სხვა).

https://www.gsk.com/en-gb

44

The National Endowment for Democracy (NED)

ორგანიზაციის ძირითადი დანიშნულებაა თავისი ღვაწლი შეიტანოს სხვადასხვა ქვეყნებში მიმდინარე დემოკრატიულ ცვლილებებში. ფონდი ასევე ხელს უწყობს საერთაშორისო კონფერენციებისა და სემინარების ორგანიზებას.

http:/www.ned.org/

45

უნივერსიტეტთა საერთაშორისო ასოციაციის კვლევითი გრანტი განათლების სფეროში

ეს არის უნივერსიტეტების ასოციაციის გრანტი, რომელშიც გაერთიანებული არიან მსოფლიოს სხვადასხვა უნივერსიტეტები. თანხა გაიცემა უმაღლესი განათლების პოლიტიკის დაგეგმვის სფეროში წარმოებული კვლევისათვის.

http://www.unesco.org/iau/

 

 

 

 

46

britaneTis საერთაშორისო განვითარების დეპარტამენტი (DFID)

წარმოადგენს ბრიტანეთის მთავრობის პროგრამას, რომელიც ეხმარება გარდამავალ ეტაპზე მყოფ ქვეყნების განვითარებას. DFID–ს საქართველოში  აქვს ორი პროგრამა განათლების კუთხით, ესენია: 1. BESO -აგზავნის გამოცდილ პროფესიონალებს მოკლევადიანი ვიზიტებით; 2. ჯონ სმიტის სტიპენდიების პროგრამა - აფინანსებს ხელმძღვანელ პოსტებზე მყოფ ახალგაზრდებს  სასწავლო,  6-თვიანი ვიზიტებით გაერთიანებულ სამეფოში.

http://www.dfid.gov.uk/

47

Nonprofit Sector Research Fund

ფონდი ხელს უწყობს კვლევებს ბიზნესსა და სახელმწიფოს ურთიერთობების სფეროში, საფონდო პოლიტიკის პრაქტიკაში დანერგვას.

http://www.nonprofitresearch.org/

48

ფონდი ,,ჰორიზონტი

ხელს უწყობს სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირებასა, კულტურისა და იდენტურობის ჩამოყალიბებას, დემოკრატიის  განვითარებას საქართველოში, ა.შ.

http://www.horizonfoundation.nl/

49

აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამა/ფონდი

აღმოსავლეთის პარტნიორობა დაარსდა 2009 წელს პრაღის სამიტზე. მასში გაერთიანდა 6 ქვეყანა: საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი. უკრაინა ბელორუსია და მოლდოვეთი. პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს აღნიშნული ქვეყნებისა და ევროპის პოლიტიკურ და ეკონომიურ თანამშრომლობას.

https://www.euneighbours.eu/en/policy/eastern-partnership -

50

ევროპეიდი

EuropeAid

ეს არის ევროპული განვითარებისა და კოპერაციის პროგრამა, რომელიც სხვა მრავალ საქმიანობასთან ერთად პერიოდულად აცხადებს საგრანტო კონკურსებს არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის.

https://ec.europa.eu/international-partnerships/funding_en

51

ერაზმუს +

Erasmus+ Georgia

Erasmus+ საქართველოს ეროვნული ოფისი ხელს უწყობს ევროკომისიას, აღმასრულებელ სააგენტოს (EACEA) და შესაბამის ეროვნულ სამსახურებს Erasmus+პროგრამის განხორციელებაში.

http://erasmusplus.org.ge/-us

52

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო

MCA-Georgia

ფონდი მისიაა საქართველოში შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე დაფუძნებული განათლების სისტემის დანერგვა ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სექტორში აშშ-ის მთავრობის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის (MCC-ის) მიერ საქართველოსთვის გამოყოფილი 140 მილიონი აშშ დოლარის გრანტის (კომპაქტის) მეშვეობით

http://www.mcageorgia.ge

53

საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო

GITA

საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მისიაა საქართველოში ინოვაციების და ტექნოლოგიების განვითარებისთვის საჭირო ეკოსისტემის ფორმირება, ცოდნისა და ინოვაციის კომერციალიზაციის ხელშეწყობა, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების გამოყენების სტიმულირება ეკონომიკის ყველა დარგში, ინოვაციების და მაღალ-ტექნოლოგიური პროდუქტების ექსპორტის ზრდისთვის საჭირო გარემოს შექმნა და ქვეყნის მასშტაბით მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტის განვითარება.

https://grants.gov.ge/en/main