ტექნოლოგიები

 

საიტის წინა ვერსიებში ჩვენს მიერ შემუშავებული იყო კონცეფცია, რომელიც ითვალისწინებდა საქართველოში ინოვაციებისა და მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას და გარკვეული სახელმწიფო სტრუქტურების შექმნას.

2014 წლიდან ჩვენს ქვეყანაში  შეიქმნა განვითარებისათვის საჭირო რამდენიმე ევროპული ტიპის  სტრუქტურა  და ვიმედოვნებთ, რომ ეს პროცესი მომავალშიც გაგრძელდება. ასეთია:

1. მსოფლიო ბანკმა ქართველი და უცხოელი ექსპერტების ერთობლივი მუშაობის შედეგად შეიმუშავა ინოვაციების კონცეფცია 2014–2020 წლებისთვის.

2. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ დააფუძნა ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო GITA;

3. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ დააფუძნა „აწარმოე საქართველოში“;

4. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ და ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტომ დაარსეს საქართველოში ტექნო პარკი - თბილისში (ოქროყანაში) და ფილიალები საქართველოს რამდენიმე რეგიონში.

5. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 2021 წელს შეიმუშავებს მეცნიერების განვითარების სტრატეგიის დოკუმენტს მსოფლიო ბანკის მონაწილეობით 10 წლის ვადით (2022-2032).

6. საქართველოში 2022 წელს შეიქმნა ევროკომისიის „ჰორიზონტი ევროპის“ ჩარჩო პროგრამის ოფისები, როგორც დედაქალაქში, ასევე რეგიონალურ უნივერსიტეტებში.

 

 

ქართველი მეცნიერების ტექნოლოგიები, რომლებიც განკუთვნილია ჩარჩო პროგრამებში მონაწილეობისთვის და ტექნოლოგიური ტრანსფერისათვის 

 

 

 

EoI: Expression of interest by Institute of Biochemistry and Biotechnology

Title:

Biotechnology of production of antioxidant natural food red colorant

Summary

It has been developed the technology of production of a biologically active natural food red colorant with new original formula green tea extract + pokeberry extract.

The colorant is rich in polyphenols (15-18%), pectin substances (19-21%) and other biologically active compounds such as amino acids, organic acids, etc. They do not consist of any synthetic chemicals and additives, aromas and enhancers. So it is absolutely natural product. The natural food colorant with high stability is produced in a dry powder ready to use form. It is easily soluble in both hot and cold water, has pleasant bright natural red color. Due to presence of large amount of polyphenols and other bioactive compounds, the natural food red colorant possesses high antioxidant, antimicrobial activities and has high nutritional value.

 

Description

 

The proposed technology is supposed to use only physical methods such as extraction, filtration, and concentration and spray drying rather than chemical ones that is one of the advantages as many other works often use organic solvents for that purpose. Plant raw materials are commercially available and a primary cost is competitive with existing analogues. An average primary cost of the products is about 18-20 USD per kg.

The natural red food colorant can be used in food industry as a biologically active additive to color and at the same time to increase nutritional and biological value of the products as well as to create new kinds of products. Possible areas of application are as follows

·                confectionary industry;

·                meat products;

·                alcoholic and non-alcoholic beverages;

·                natural juices;

·                strong wines;

·                pharmaceutical industry;

·                cosmetology

Respectively, potentially interested companies are food producers and pharmaceutical companies that are focused on natural products rather than on synthetics.

 

 

Stage of Development

Proposal under development

Keywords

Red colorant, amino acids

Technology Keywords

Production of antioxidant

Market Keywords

Pharmaceutical industry, cosmetology

NACE Keywords

I 56.29 Other food service activities

Partner Sought

 

Type and Role of Partner Sought

- Type of partner sought: from agriculture company

- Specific area of activity of the partner: food safety

- Task to be performed by the partner sought: Research in pharmaceutical industry and food safety

Type and Size of Partner Sought

Industry, <100 R&D Institution

Type of Partnership Considered

Research cooperation agreement

Client

 

Type and Size of Client

Industry, < 100

Already Engaged in

Trans-National Cooperation

Yes

Languages Spoken

English

Client Country

Any

Sector Group

Food safety

Framework Program

SUSTAINABLE FOOD SECURITY

Project Title and Acronym

Biotechnology of production of antioxidant natural food red colorant

 

 

 

EoI: Expression of interest by Prof. Ramaz Gakhokidze Tbilisi State University, Georgia

 

Details

Title:

Increase of Yield of Sugar Beet and Sugar Content by Using New Technology

POD Reference

Summary

Sugar is extracted from plant sources. The most important two sugar crops are sugarcane (Saccharum spp.) and sugar beets (Beta vulgaris). Sugar remained a predominantly European crop throughout the twentieth century. Sugar beet plays the important role in the economy and is one of the leading raw materials for the production of manufactured sugar (especially in the United States).

Sugar beets grow best in regions with a moderate subtropical climate. They require the neutral soils (pH 5,8 to 7) and high water requirements. They are frequently grown under irrigation. Beet normally weighs 0,2 to 1,35 kg and has a tap root extending to soil depths of 0,6 to 1,5 m. The sugar content of a beet ranges from 8 to 17% of fresh weight. Fertility (nitrogen) stress increases beet sugar content. It takes about 1,07 tons of raw sugar to produce 1 ton of refined sugar.

The world harvested 228,7 million tons of sugar beet in 2011. The average yield of sugar beet crops worldwide was 60 tons per hectare.

Many cultivars of sugar beet exist, almost all are capable of giving root yield of 40 tons or so per hectare at 12,5 - 18% sugar content, giving 6-7 tons of sugar powder per hectare. In Europe the sugar industry has been enabled to provide sucrose for chemical and biotechnological industries at prices similar to those of the world market.

Description

The aim of this project is to improve crop production of sugar beet and maximize sucrose yield. The increase of the sugar beet productivity accompanied by the increase of sweetness is one of the most important goals in food industry. It ought to be noted here that the sugar beet production industry plays an important role in intensification of the plant growing industry. It contributes to the enhancement of the complimentary conditions for the microbial mineralization of the organic matter.

Fossil fuels (coal, oil, gas) have been identified as the major reason for the change of temperature in the atmosphere. They have been dramatically adding to the carbon dioxide levels in the atmosphere.

Biofuel is one of the alternative fuel options that have a potential to help reduce oil consumption and pollution causing global warming. Although in the process of burning biofuels release roughly as much carbon dioxide as regular fossil fuels, such crops soak up carbon dioxide as they grow. That is why biofuels are thought to reduce overall exhaust emissions as compared to fossil fuels.

Bioethanol is the most common biofuel, accounting for more than 90% of total biofuel usage. Ethanol can be produced from many feedstocks, including cereal crops, corn (maize), sugar cane, sugar beet, potato, sorghum and cassava. The production of ethanol from sugar cane and sugar beet is energy-efficient since the crop produces high yields per hectare and sugar is relatively easy to extract.

New technology proposed by us enables to increase sugar yield of sugar beet from 7 (as usually) to more than 32 tons per hectare, which makes it possible to satisfy human needs in both food and biofuel production.

 

Stage of Development

Proposal under development

Keywords

Sugar beet , Biofuel, energy crops

Technology Keywords

 Production, biotechnological production

Market Keywords

 cosmetic and food industries, food production

NACE Keywords

C. 10.8.1 Manufacture of sugar

Partner Sought

 

Type and Role of Partner Sought

- Type of partner sought: industry, private sector

- Specific area of activity of the partner: Specialist in agriculture

- Task to be performed by the partner sought: Research in agriculture, agro business.

Type and Size of Partner Sought

Industry, <200 R&D Institution

Type of Partnership Considered

Research cooperation agreement

Client

 

Type and Size of Client

Industry, 100-200

Already Engaged in

Trans-National Cooperation

Yes

Languages Spoken

English

Client Country

Any

Sector Group

Agriculture

Project Title and Acronym

Increase of Yield of Sugar Beet and Sugar Content by Using New Technology

 

EoI: Expression of interest by Tamaz Marsagishvili, Institute of inorganic chemistry

Title

Application of solar energy for hydrogen production

 

 

Summary

Among available directions of power engineering special attention must be noticed to ecologically pure, renewable energy sources, such as solar energy and hydrogen energy. Particularly, hydrogen production by thermal decomposition of water with application of solar energy is rather attractive. If water electrolysis process is more or less studied, processes of thermal decomposition of water with application of solar energy require more serious researches. Results of investigations in this sphere conducted over the world are quite encouraging. At the same time, it is possible to realize chain processes with application of intermediate complex chemical compounds. The summary reaction of the whole cycle is water decomposition to hydrogen and oxygen.

Thermal water decomposition may be realized by many cycles of chemical processes. Requirements of thermodynamics, kinetics, power, economics and safety must be satisfied at selection of cycles. Mixed chemical - electrochemical processes may be considered as especially available. In these processes are used temperatures less than 10000C and voltage during electrochemical stage doesn’t exceed 1V. Processes with participation of iron and hydrochloric acid; iron, magnesium and hydrochloric acid; copper, magnesium and hydrochloric acid; also cadmium, boron and other substances are of interest among thermochemical cycles.

Processes which are realized with participation of water vapour and gas synthesis, with application of iron powder and its oxides, may be useful for obtaining of hydrogen of high purity there, where is possibility of obtaining of carbon oxide (e.g. at application of coal).

All above mentioned systems assume application of number of chemical and electrochemical transformations final result of which is obtaining of hydrogen and oxygen from water mainly with application of solar energy. Naturally, external source of energy, besides solar energy, is necessary for realization of the cycles of these processes. It may be electrochemical process or working of equipment controlling reactor or mirrors (concentrators of solar energy). Effectiveness of some processes is connected with concrete conditions of realization of these processes. Selection of chemical and electrochemical processes is defined by many parameters, among which intensity of solar radiation and its distribution during a day is one of most important.

Description

The goal of given project - working out of scientific foundations of thermo chemical obtaining of hydrogen from water with application of solar energy; selection of chemical and electrochemical systems applicable for hydrogen obtaining.

In the framework of given project will be accomplished the following objectives:

Ø  Preparation of equipment, acquisition of additional equipment and reagents, acquaintance with literature.

Ø  Theoretical study of Red/Ox reactions by the methods of mathematical physics and thermodynamics.

Ø  Investigation of the processes with participation of aluminium for thermochemical obtaining of hydrogen from water.

Ø  Investigation of the processes with participation of zinc for thermochemical obtaining of hydrogen from water.

Ø  Investigation of the processes with participation of boron for thermochemical obtaining of hydrogen from water.

Ø  Selection of the best system, additional researches of selected system.

 

 

Stage of Development

Proposal under development

Keywords

Solar energy, hydrogen energy

Technology Keywords

Thermo chemical obtaining of hydrogen from water

Market Keywords

 Chemical and electrochemical systems

NACE Keywords

 006 – Energy, 5.2 Photovoltaic solar (006005002)

Partner Sought

 

Type and Role of Partner Sought

- Type of partner sought: industry, private sector

- Specific area of activity of the partner: Specialist in chemistry

- Task to be performed by the partner sought: Research activity.

Type and Size of Partner Sought

Industry, <100 R&D Institution

Type of Partnership Considered

Research cooperation agreement

Client

 

Type and Size of Client

Industry, < 100

Already Engaged in

Trans-National Cooperation

Yes

Languages Spoken

English

Client Country

Any

Sector Group

Chemistry

Project Title and Acronym

Application of solar energy for hydrogen production

 

 

EoI: Expression of interest by Tamaz Marsagishvili, Institute of inorganic chemistry;      Eliava Institute of Bacteriophage, Microbiology & Virology, Tbilisi, Georgia

Title

Application of ozone against bioterrorism

Summary

Over a period of years our scientific research team of Institute of Inorganic Chemistry and Electrochemistry has been investigating the possibility of the use of ozone to combat surface pollution, solve a number of topical problems. The obtained results approved that allow the use of an ozonization is efficient for solving of many ecological problems including a liquidation of the consequences of bioterrorism.

During recent years the disinfection of infected sewage of medical institutions attracted attention, since such wastes are sewage causing a considerable deterioration of biosphere. It it’s well known that the water is one of the favorable medium for propagation of microorganisms, bacteria, viruses and etc. Sand filtration, active coal, chloramines and other actions are used for solving of this problem. In many cases chlorine as a disinfectingant mean, causes, in many cases, the formation of cancerogenic compounds, which is limiting its use in environment, narrowing the sphere of its use.

Preliminary joint investigations, on the basis of microbiological laboratories of Republican Infectious Hospital and Scientific-Research Institute of Tuberculosis, on ozone action at model systems, artificially infected with by Staphylococcus aureus, golden staphylococcus, Mycobacterium tuberculosis,le and E coli gut bacillus, Shigella by bacteria of dysentery, Salmonella sp., Pseudomonas sp. blue-green Proteus sp., yeasts and fungi mycotic and by various viruses, have shown a high efficiency of the used method.

It must be underlined that one of the possibility goals of bioterrorist attack is an infecting contaminating of water reservoirs, used by particular of the settlements, which then may cause the epidemics of severe heavy infectious diseases among in population. Our preliminary studies give a promise that the proposed method may be efficiently used in the case of bioterrorist attack of such type.

Description

The goal of the present project is: to construct a prototype of pilot ozonator and of bubbling system; to determine the optimal parameters (time and concentration) of the action of ozone, which will efficiently kill bacteria and viruses; to develop and evaluate effectiveness of ozonized water in model experiments using varions and ozonized water on various bacteria (E.coli, Shigella dysentery, Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis, Enterococcus faeclalis, etc. Vaccine strains of B.anthracis will be used as well) and viruses. In the last case bacteriophages will be used as a model, because of its high resemblance to viruses.

 

Stage of Development

Proposal under development

Keywords

Ozonator, bacteria, viruses

Technology Keywords

Ozonization of water,

Market Keywords

Bioterrorism, Clean water

NACE Keywords

008 - Industrial Products

4.3 Water treatment equipment and waste disposal systems (008004003)

Partner Sought

 

Type and Role of Partner Sought

   - Type of partner sought: industry, private sector

   - Specific area of activity of the partner: Specialist in chemistry

   - Task to be performed by the partner sought: Research tasks.

Type and Size of Partner Sought

 Industry, <100 R&D Institutio

Type of Partnership Considered

 Research cooperation agreement

Client

 

Type and Size of Client

 Industry, < 100

Already Engaged in

Trans-National Cooperation

 Yes

Languages Spoken

 

 English

Client Country

 Any

Sector Group

Chemistry

Anticipated Project Budget

About €1 million

Project Title and Acronym

Application of ozone against bioterrorism

 

 

 

 

EoI: Expression of interest by Zaza Molodinashvili, P. Melikishvili Institute of Physical and Organic Chemistry, Laboratory of High Molecular Compounds

Title

New types of elastic hybrid porous polymeric compositions

Summary

Objective of the Proposal is to obtain and to investigate new types of elastic hybrid porous polymeric compositions on the basis of oligoethers and oligoesters (polyurethane foam) and modified local natural sorbents that will be characterized by high sorption ability, high electrical, sound and heat insulation and other useful physical and mechanical properties.

Annually growing scale of production, processing and use of petroleum and its products worldwide often is a cause of pollution of the environment. That is why elaboration of effective methods for their removing from the contaminated surfaces is a question of great significance.

In the submitted method it is envisaged to obtain new elastic hybrid porous polymer compositions on the basis of oligoethers and oligoesters and modified natural inorganic sorbents with high sorption ability. They can be removed from water surface together with the adsorbed petroleum products.

These sorbents can be successfully used for electro isolation, soundproofing and heat insulation of several communications, apparatus and especially of buildings.

Technology for production of the proposed elastic hybrid porous polymer compositions is elaborated for the first time and gives us the possibility to solve the abovementioned problems.

By the submitted project it is possible to organize large scale production of effective porous elastic polymer compositions and to use them for protection of the environment from pollution, in production of customer goods, in shipbuilding, aviation and automotive industry, as packaging and insulation material, etc.

Description

The important task of the present day is protection of the environment from pollution with petroleum and petroleum products.

Oil production, its processing, transportation and increased demand for production of various petroleum products promotes occurrence of complex ecological problems. These problems often are caused by accidents on oil pipelines, during transportation by ground or by sea, as well as by violation of technological regimen during oil production, etc. Thus the main task for protection of the environment is decontamination of oceans, rivers, water basins and other surfaces polluted with petroleum and its products by development and use of new effective methods.

According to statistics total annual amount of petroleum and petroleum products spilled into seas and oceans makes about 7 million tons. Extent of contamination is so great that solution of this ecological problem together with grocery and health problems is of paramount importance.

According to statistics total annual amount of petroleum and petroleum products spilled into seas and oceans makes about 7 million tons. Extent of contamination is so great that solution of this ecological problem together with grocery and health problems is of paramount importance.

For example, warmth-keeping with 10 cm thick elastic porous material reduces heating costs by several times. Electrical, heat and sound conductivity of 5 cm thick insulation material equals the conductivity of 80-100 cm thick brick wall. To maintain constant temperature in reservoirs in the range of one degree in case of using this material 3 times less electrical energy is needed. At the same time by using of natural mineral sorbents it is possible to lower the portion of oligomer up to 30-40% and more.

It should be mentioned that it becomes especially important to protect both administrative and residential buildings with heat insulation elastic porous materials because of increasing prices on energy carriers. In civil engineering it is quite necessary to protect buildings from cold in winter and from heat in summer. It is necessary to use sound insulation materials in densely populated multistory residential and other special destination buildings.

 

Stage of Development

Proposal under development

Keywords

Sound proofing, heat insulation of buildings, polyurethane foam

Technology Keywords

protection of the environment from pollution,

Market Keywords

ecological problems, spilled petroleum products

NACE Keywords

F. 41.2 Construction of residential and non-residential buildings

Partner Sought

 

Type and Role of Partner Sought

- Type of partner sought: industry, private sector

- Specific area of activity of the partner: Specialist in chemistry

- Task to be performed by the partner sought: Chemical Research

Type and Size of Partner Sought

Industry, <200 R&D Institution

Type of Partnership Considered

Research cooperation agreement

Client

 

Type and Size of Client

 Industry, < 200

Already Engaged in

Trans-National Cooperation

 Yes

Languages Spoken

 

 English

Client Country

 Any

Sector Group

Industry

Project Title and Acronym

New types of elastic hybrid porous polymeric compositions

 

 

Projects presented on business partnership competition of GRDF foundation

 

 

Project Title: Production of Composite Concrete, its Reinforcement with Basalt Fiber and Wide Use in Civil and Industrial Engineering for Fabrication of Various Structures and Details.

 

                  

 

The objective of this project is the wide introduction of composite materials into civil and industrial engineering as well as the continuation of research in new materials based on the revenues from the sale of various products manufactured of modern materials.

 

Advantages of the basalt fiber-reinforced composite concrete consist primarily in the absence of steel and cast-iron in its composition. As distinct from the cast-iron manhole, the fiber-reinforced concrete is break-resistant under conditions of ultimate loads, is elastic, and continuous to be operable for longer periods. This circumstance will facilitate the prevention of motor accidents on roads. In addition, the manufacture of a basalt fiber-reinforced composite concrete manhole with the riser is much more cost-effective than in the case of a common cast-iron or steel manhole. When casting with concrete, the manhole surface can be given any shaped pattern; also, the customer may choose any color for the finished product, which is achievable by mixing any color pigment therein. The only disadvantage is the fact that the interaction of basalt with concrete has not been comprehensively studied.

 

90 percent of the component materials are produced in Georgia. Correspondingly, the final price is be more reasonable and competitive. 

  

Project Title: Bread  Margi Wholesome Food for Everybody

 

 

 

 

 

 

The project s primary objective was the improvement in the technique of baking of the dietary fiber-enriched wheatmeal bread  Margi and the upgrading of the product quality for increasing the efficiency of production and improving the business results.

 

The invention of the Principal Investigator of the Project GELA SULABERIDZE entitled  Method for Making High Nutrient-value Bread Dough has been perfected and introduced into production. The optimal shape and baking mode have been identified. The project-implemented technology enabled to preserve the health-beneficial properties of dietary fibers, to avoid any possible side effects in relations to the product consumption. The bread ?Margi can be consumed without any limitation by both the healthy and/or sick consumers. The bread ?Margi is a dietary fiber-rich product that is wholesome to all.    

 

Together with the upgrading of the bread quality, the time necessary for its making and its production costs have been significantly cut. The Enterprise has fully switched over to the novel technology introduced as a result of the Project implementation, which enables the Enterprise to double the        making of the bread under the available capacities, to cut its cost and to increase the market price.   

 Project Title: Medical Bactericidal Glue GF-6

 

 Medical bactericidal glue GF-6 is ethanol-soluble (the only alcohol approved for medical application), wound-healing biodegradable, biocompatible polymer [poly(ester amide)] composed of naturally occurring amino acids, production of 

     which is planned by Neopharmi, LLC. It is rolled or sprayed onto wounds, cuts, used in pre and post operational surgical applications.

Polymeric glue leaves a protective coating over the affected area. It can be used instead of traditional wound dressing materials and remedies. Highly suitable in first-aid kits for drivers, soldiers, sportsmen, tourists, etc.

GF-6 is convenient to treat: wounds, burns, bites/stings, acnes, other infected superficial wounds, pre and post operational area in surgery, etc.

After slight modification (though the production of modified preparations is not considered within this project) the preparation could be successfully used in dentistry, to create hemostatic materials, vitamin-based skin care, to add

     pharmaceutical topical drugs, etc.

GF-6 forms colorless, transparent and elastic film on the injured surface that suppresses bacterial flora of the wound and protects it from further bacterial invasion and mechanical irritation, has more esthetic and clean appearance than the traditional alternatives, and provides accelerated healing effect via stimulating the tissue regeneration (cell-growth). The film is stable and can not be washed out during 1-2 days, but easily removed by ethanol. It can be easily removed by this method from accidentally hit places like furniture, dresses, etc. The other commonly used bactericidal preparations (like colored Iodine solution in ethanol, brilliant green)  have no stimulating wound healing ability (only bactericidal) and after usage remain remarkable and unaesthetic spots; that are also problematic to be removed from furniture, dresses, etc.  

 

 

Project Title: Citrus extract as an effective remedy for the correction of metabolic syndrome

 

Production and testing of innovative health-improving food product, designed for the correction of metabolic syndrome.

 

New technology enables the company to produce two types of product out of raw materials (tangerines)  health-improving drink and citrus juice.

Obesity correction is time and finance consuming. Diet restriction for body mass correction is discomfortable, and initial weight is easily regained. Surgical remove of adipose tissue has reversible character and it is expensive. There are hundreds of weight loss products on the market, but few have been clinically proven to be effective. Pharmacological correction of obesity is mostly expensive, frequently either ineffective or related to significant risk for health.

Our product provides the correction and maintenance of body mass without pharmacological or surgical intervention and diet restriction. The drink is based on citrus extract produced by new technology utilizing (unlike existing technologies) citrus debris (pulp and peel) left after juice squeezing, that provides decreased product cost price. The new technology provides enhanced medicinal properties of the product compared to those of produced by standard technologies. It makes the drink an effective remedy for the correction of metabolic syndrome (body weight, lipid and carbohydrate metabolism disorders and oxidative stress). Sugar will be replaced by sorbit making the  product appropriate for the consumption by the patients with diabetes mellitus type 2.