ტექნოლოგიები

 

საიტის წინა ვერსიებში ჩვენს მიერ შემუშავებული იყო კონცეფცია, რომელიც ითვალისწინებდა საქართველოში ინოვაციებისა და მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას და გარკვეული სახელმწიფო სტრუქტურების შექმნას.

2014 წლიდან ჩვენს ქვეყანაში  შეიქმნა რამდენიმე ევროპული ტიპის განვითარებისათვის საჭირო  სტრუქტურა  და ვიმედოვნებთ, რომ ეს პროცესი მომავალშიც გაგრძელდება. ასეთია:

1. მსოფლიო ბანკმა ქართველი და უცხოელი ექსპერტების ერთობლივი მუშაობის შედეგად შეიმუშავა ინოვაციების კონცეფცია 2014–2020 წლებისთვის.

2. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ დააფუძნა ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო GITA;

3. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ დააფუძნა „აწარმოე საქართველოში“;

4. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ და ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტომ დაარსეს საქართველოში ტექნო პარკი - თბილისში (ოქროყანაში) და ფილიალები საქართველოს რამდენიმე რეგიონში.

5. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 2021 წელს შეიმუშავებს მეცნიერების განვითარების სტრატეგიის დოკუმენტს მსოფლიო ბანკის მონაწილეობით 10 წლის ვადით (2022-2032).

 

 

ქართველი მეცნიერების ტექნოლოგიები, რომლებიც განკუთვნილია ჩარჩო პროგრამებში მონაწილეობისთვის და ტექნოლოგიური ტრანსფერისათვის 

 

 

 

EoI: Expression of interest by Institute of Biochemistry and Biotechnology

Title:

Biotechnology of production of antioxidant natural food red colorant

Summary

It has been developed the technology of production of a biologically active natural food red colorant with new original formula green tea extract + pokeberry extract.

The colorant is rich in polyphenols (15-18%), pectin substances (19-21%) and other biologically active compounds such as amino acids, organic acids, etc. They do not consist of any synthetic chemicals and additives, aromas and enhancers. So it is absolutely natural product. The natural food colorant with high stability is produced in a dry powder ready to use form. It is easily soluble in both hot and cold water, has pleasant bright natural red color. Due to presence of large amount of polyphenols and other bioactive compounds, the natural food red colorant possesses high antioxidant, antimicrobial activities and has high nutritional value.

 

Description

 

The proposed technology is supposed to use only physical methods such as extraction, filtration, and concentration and spray drying rather than chemical ones that is one of the advantages as many other works often use organic solvents for that purpose. Plant raw materials are commercially available and a primary cost is competitive with existing analogues. An average primary cost of the products is about 18-20 USD per kg.

The natural red food colorant can be used in food industry as a biologically active additive to color and at the same time to increase nutritional and biological value of the products as well as to create new kinds of products. Possible areas of application are as follows

·                confectionary industry;

·                meat products;

·                alcoholic and non-alcoholic beverages;

·                natural juices;

·                strong wines;

·                pharmaceutical industry;

·                cosmetology

Respectively, potentially interested companies are food producers and pharmaceutical companies that are focused on natural products rather than on synthetics.

 

 

Stage of Development

Proposal under development

Keywords

Red colorant, amino acids

Technology Keywords

Production of antioxidant

Market Keywords

Pharmaceutical industry, cosmetology

NACE Keywords

I 56.29 Other food service activities

Partner Sought

 

Type and Role of Partner Sought

- Type of partner sought: from agriculture company

- Specific area of activity of the partner: food safety

- Task to be performed by the partner sought: Research in pharmaceutical industry and food safety

Type and Size of Partner Sought

Industry, <100 R&D Institution

Type of Partnership Considered

Research cooperation agreement

Client

 

Type and Size of Client

Industry, < 100

Already Engaged in

Trans-National Cooperation

Yes

Languages Spoken

English

Client Country

Any

Sector Group

Food safety

Framework Program

SUSTAINABLE FOOD SECURITY

Project Title and Acronym

Biotechnology of production of antioxidant natural food red colorant

 

 

EoI: Expression of interest by Natalia Shatirishvili, World Experience for Georgia (WEG) Company, Tbilisi, Georgia

Title:

Sustainable Social Housing Pilot Project

Summary

The main identified barriers to deployment and dissemination are: Lack of awareness and adequate information for all market chain participants as well as decision makers, and absence of enabling policy/regulatory framework including relevant standards and norms for design and construction. The proposed pilot project envisages the measures to effectively address the information barrier and to prepare the grounds for decision making on policies and standards for efficiency in construction. It addresses the housing needs for vulnerable population to provide them decent living conditions in future. The project has a great potential for being replicated in Tbilisi as well as in other cities of Georgia. Project Goal: Reduce energy consumption in buildings and associated GHG emissions in Georgia by stimulating deployment of efficient building design and construction technology through construction of efficient social housing.

Description

 

The Project will:

Ø  Stimulate the use of Energy Efficient sustainable construction and integrated design practices

Ø  Promote EE construction materials and equipment industry

Ø  Training and educate the architects and constructors in Sustainable Integrated Building Design and Construction

Ø  Demonstrate the energy saving and economic benefits of Sustainable construction on the example of new multi-apartment pilot building (design and construction)

Ø  Result in Design and construction of a 20 family residential house for socially vulnerable families to provide decent living conditions to vulnerable homeless households in Tbilisi

Ø  Support Tbilisi City Hall in meeting the obligations under the Covenant of Mayors

Ø  Increased awareness of consumers and policymakers

Ø  Stimulate the introduction and enforcement of new EE  building  codes and standards   

Efficient construction can improve the quality of residential buildings; make them more safe, comfortable and economical. Energy saving in energy efficient buildings will improve energy security on consumer and country level. Reduce dependence on imported fuel and improved foreign trade balance will positively impact country’s position. Important consequence of this development will be technological advancement in efficient material industry, construction industry, Architectural design and engineering know how. This can open a new market of more advanced efficient houses and increase economic activity in this market niche..

 

Stage of Development

Proposal under development

Keywords

Design and construction

Technology Keywords

Design and construction

Market Keywords

Developers and housing customers

NACE Keywords

F. 41.2 Construction of residential and non-residential buildings

Partner Sought

 

Type and Role of Partner Sought

- Type of partner sought: industry, private sector

- Specific area of activity of the partner: Architects and designers who will acquire practical knowledge

  of integrated design principles and practices.

- Task to be performed by the partner sought: Research organization making designing

Type and Size of Partner Sought

Industry, <100 R&D Institution

Type of Partnership Considered

Research cooperation agreement

Client

 

Type and Size of Client

Industry, < 100

Already Engaged in

Trans-National Cooperation

Yes

Languages Spoken

English

Client Country

  Any

Sector Group

Engineering

Anticipated Project Budget

About €1 million

Coordinator Required

Yes

Project Title and Acronym

Sustainable Social Housing Pilot Project

 

 

 

EoI: Expression of interest by Prof. Ramaz Gakhokidze Tbilisi State University, Georgia

 

Details

Title:

Increase of Yield of Sugar Beet and Sugar Content by Using New Technology

POD Reference

Summary

Sugar is extracted from plant sources. The most important two sugar crops are sugarcane (Saccharum spp.) and sugar beets (Beta vulgaris). Sugar remained a predominantly European crop throughout the twentieth century. Sugar beet plays the important role in the economy and is one of the leading raw materials for the production of manufactured sugar (especially in the United States).

Sugar beets grow best in regions with a moderate subtropical climate. They require the neutral soils (pH 5,8 to 7) and high water requirements. They are frequently grown under irrigation. Beet normally weighs 0,2 to 1,35 kg and has a tap root extending to soil depths of 0,6 to 1,5 m. The sugar content of a beet ranges from 8 to 17% of fresh weight. Fertility (nitrogen) stress increases beet sugar content. It takes about 1,07 tons of raw sugar to produce 1 ton of refined sugar.

The world harvested 228,7 million tons of sugar beet in 2011. The average yield of sugar beet crops worldwide was 60 tons per hectare.

Many cultivars of sugar beet exist, almost all are capable of giving root yield of 40 tons or so per hectare at 12,5 - 18% sugar content, giving 6-7 tons of sugar powder per hectare. In Europe the sugar industry has been enabled to provide sucrose for chemical and biotechnological industries at prices similar to those of the world market.

Description

The aim of this project is to improve crop production of sugar beet and maximize sucrose yield. The increase of the sugar beet productivity accompanied by the increase of sweetness is one of the most important goals in food industry. It ought to be noted here that the sugar beet production industry plays an important role in intensification of the plant growing industry. It contributes to the enhancement of the complimentary conditions for the microbial mineralization of the organic matter.

Fossil fuels (coal, oil, gas) have been identified as the major reason for the change of temperature in the atmosphere. They have been dramatically adding to the carbon dioxide levels in the atmosphere.

Biofuel is one of the alternative fuel options that have a potential to help reduce oil consumption and pollution causing global warming. Although in the process of burning biofuels release roughly as much carbon dioxide as regular fossil fuels, such crops soak up carbon dioxide as they grow. That is why biofuels are thought to reduce overall exhaust emissions as compared to fossil fuels.

Bioethanol is the most common biofuel, accounting for more than 90% of total biofuel usage. Ethanol can be produced from many feedstocks, including cereal crops, corn (maize), sugar cane, sugar beet, potato, sorghum and cassava. The production of ethanol from sugar cane and sugar beet is energy-efficient since the crop produces high yields per hectare and sugar is relatively easy to extract.

New technology proposed by us enables to increase sugar yield of sugar beet from 7 (as usually) to more than 32 tons per hectare, which makes it possible to satisfy human needs in both food and biofuel production.

 

Stage of Development

Proposal under development

Keywords

Sugar beet , Biofuel, energy crops

Technology Keywords

 Production, biotechnological production

Market Keywords

 cosmetic and food industries, food production

NACE Keywords

C. 10.8.1 Manufacture of sugar

Partner Sought

 

Type and Role of Partner Sought

- Type of partner sought: industry, private sector

- Specific area of activity of the partner: Specialist in agriculture

- Task to be performed by the partner sought: Research in agriculture, agro business.

Type and Size of Partner Sought

Industry, <200 R&D Institution

Type of Partnership Considered

Research cooperation agreement

Client

 

Type and Size of Client

Industry, 100-200

Already Engaged in

Trans-National Cooperation

Yes

Languages Spoken

English

Client Country

Any

Sector Group

Agriculture

Project Title and Acronym

Increase of Yield of Sugar Beet and Sugar Content by Using New Technology

 

EoI: Expression of interest by Tamaz Marsagishvili, Institute of inorganic chemistry

Title

Application of solar energy for hydrogen production

 

 

Summary

Among available directions of power engineering special attention must be noticed to ecologically pure, renewable energy sources, such as solar energy and hydrogen energy. Particularly, hydrogen production by thermal decomposition of water with application of solar energy is rather attractive. If water electrolysis process is more or less studied, processes of thermal decomposition of water with application of solar energy require more serious researches. Results of investigations in this sphere conducted over the world are quite encouraging. At the same time, it is possible to realize chain processes with application of intermediate complex chemical compounds. The summary reaction of the whole cycle is water decomposition to hydrogen and oxygen.

Thermal water decomposition may be realized by many cycles of chemical processes. Requirements of thermodynamics, kinetics, power, economics and safety must be satisfied at selection of cycles. Mixed chemical - electrochemical processes may be considered as especially available. In these processes are used temperatures less than 10000C and voltage during electrochemical stage doesn’t exceed 1V. Processes with participation of iron and hydrochloric acid; iron, magnesium and hydrochloric acid; copper, magnesium and hydrochloric acid; also cadmium, boron and other substances are of interest among thermochemical cycles.

Processes which are realized with participation of water vapour and gas synthesis, with application of iron powder and its oxides, may be useful for obtaining of hydrogen of high purity there, where is possibility of obtaining of carbon oxide (e.g. at application of coal).

All above mentioned systems assume application of number of chemical and electrochemical transformations final result of which is obtaining of hydrogen and oxygen from water mainly with application of solar energy. Naturally, external source of energy, besides solar energy, is necessary for realization of the cycles of these processes. It may be electrochemical process or working of equipment controlling reactor or mirrors (concentrators of solar energy). Effectiveness of some processes is connected with concrete conditions of realization of these processes. Selection of chemical and electrochemical processes is defined by many parameters, among which intensity of solar radiation and its distribution during a day is one of most important.

Description

The goal of given project - working out of scientific foundations of thermo chemical obtaining of hydrogen from water with application of solar energy; selection of chemical and electrochemical systems applicable for hydrogen obtaining.

In the framework of given project will be accomplished the following objectives:

Ø  Preparation of equipment, acquisition of additional equipment and reagents, acquaintance with literature.

Ø  Theoretical study of Red/Ox reactions by the methods of mathematical physics and thermodynamics.

Ø  Investigation of the processes with participation of aluminium for thermochemical obtaining of hydrogen from water.

Ø  Investigation of the processes with participation of zinc for thermochemical obtaining of hydrogen from water.

Ø  Investigation of the processes with participation of boron for thermochemical obtaining of hydrogen from water.

Ø  Selection of the best system, additional researches of selected system.

 

 

Stage of Development

Proposal under development

Keywords

Solar energy, hydrogen energy

Technology Keywords

Thermo chemical obtaining of hydrogen from water

Market Keywords

 Chemical and electrochemical systems

NACE Keywords

 006 – Energy, 5.2 Photovoltaic solar (006005002)

Partner Sought

 

Type and Role of Partner Sought

- Type of partner sought: industry, private sector

- Specific area of activity of the partner: Specialist in chemistry

- Task to be performed by the partner sought: Research activity.

Type and Size of Partner Sought

Industry, <100 R&D Institution

Type of Partnership Considered

Research cooperation agreement

Client

 

Type and Size of Client

Industry, < 100

Already Engaged in

Trans-National Cooperation

Yes

Languages Spoken

English

Client Country

Any

Sector Group

Chemistry

Project Title and Acronym

Application of solar energy for hydrogen production

 

 

EoI: Expression of interest by Tamaz Marsagishvili, Institute of inorganic chemistry;      Eliava Institute of Bacteriophage, Microbiology & Virology, Tbilisi, Georgia

Title

Application of ozone against bioterrorism

Summary

Over a period of years our scientific research team of Institute of Inorganic Chemistry and Electrochemistry has been investigating the possibility of the use of ozone to combat surface pollution, solve a number of topical problems. The obtained results approved that allow the use of an ozonization is efficient for solving of many ecological problems including a liquidation of the consequences of bioterrorism.

During recent years the disinfection of infected sewage of medical institutions attracted attention, since such wastes are sewage causing a considerable deterioration of biosphere. It it’s well known that the water is one of the favorable medium for propagation of microorganisms, bacteria, viruses and etc. Sand filtration, active coal, chloramines and other actions are used for solving of this problem. In many cases chlorine as a disinfectingant mean, causes, in many cases, the formation of cancerogenic compounds, which is limiting its use in environment, narrowing the sphere of its use.

Preliminary joint investigations, on the basis of microbiological laboratories of Republican Infectious Hospital and Scientific-Research Institute of Tuberculosis, on ozone action at model systems, artificially infected with by Staphylococcus aureus, golden staphylococcus, Mycobacterium tuberculosis,le and E coli gut bacillus, Shigella by bacteria of dysentery, Salmonella sp., Pseudomonas sp. blue-green Proteus sp., yeasts and fungi mycotic and by various viruses, have shown a high efficiency of the used method.

It must be underlined that one of the possibility goals of bioterrorist attack is an infecting contaminating of water reservoirs, used by particular of the settlements, which then may cause the epidemics of severe heavy infectious diseases among in population. Our preliminary studies give a promise that the proposed method may be efficiently used in the case of bioterrorist attack of such type.

Description

The goal of the present project is: to construct a prototype of pilot ozonator and of bubbling system; to determine the optimal parameters (time and concentration) of the action of ozone, which will efficiently kill bacteria and viruses; to develop and evaluate effectiveness of ozonized water in model experiments using varions and ozonized water on various bacteria (E.coli, Shigella dysentery, Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis, Enterococcus faeclalis, etc. Vaccine strains of B.anthracis will be used as well) and viruses. In the last case bacteriophages will be used as a model, because of its high resemblance to viruses.

 

Stage of Development

Proposal under development

Keywords

Ozonator, bacteria, viruses

Technology Keywords

Ozonization of water,

Market Keywords

Bioterrorism, Clean water

NACE Keywords

008 - Industrial Products

4.3 Water treatment equipment and waste disposal systems (008004003)

Partner Sought

 

Type and Role of Partner Sought

   - Type of partner sought: industry, private sector

   - Specific area of activity of the partner: Specialist in chemistry

   - Task to be performed by the partner sought: Research tasks.

Type and Size of Partner Sought

 Industry, <100 R&D Institutio

Type of Partnership Considered

 Research cooperation agreement

Client

 

Type and Size of Client

 Industry, < 100

Already Engaged in

Trans-National Cooperation

 Yes

Languages Spoken

 

 English

Client Country

 Any

Sector Group

Chemistry

Anticipated Project Budget

About €1 million

Project Title and Acronym

Application of ozone against bioterrorism

 

 

EoI: Expression of interest by Prof. Tamaz Mdzinarashvili, Tbilisi State University, Georgia

Title

 

Easy engineering method for alive cell protect against pathogenic viruses

Summary

Project covers the problem, concerning protection of alive cells from pathogenic viruses. With the aim to solve this problem we are going to use the cell membrane fragments, which are able to adsorb viruses on them. Thereby viruses, adsorbed on membrane receptors, will not be able to infect the alive cells. With this approach it is easy and cheap to solve some problems, existing in the world.

In the framework of this project the obtaining of membrane fragments with undamaged receptor sites is specified by using different physicochemical methods. For fast and effective fulfillment of this project the bacteria-bacteriophages couple will be used with the purpose to obtain bacterial membrane fragments with undamaged receptor sites and ability to interact with biological active substances (for example, antibiotics, phages etc.). It will be carry out experiments, which main purpose is to check the fact how bacteriophages, which are absorbed on host bacterial membrane fragments, have loosen the ability to infect the alive bacteria.

Description

For project successful implementation it is necessary to obtain such membrane fragments, which will have saved undamaged phage receptor places. One of the lightest possibilities for bacteria decomposition is the osmotic pressure, though we suppose that membrane fragments, obtained in such way, will not be effective. We mean that it must be chosen as light condition as it is possible for avoid receptor sites damaging.

It is very popular to obtain the cell membrane fragments by so-called French pressure disintegration. It is clear that cell, while moving under influence of high blood pressure in channel, which diameter is smaller than the cell size, obviously would be destroyed. In this case we obtain relatively homogeneous membrane fragments. However, as it mentioned in literature, membrane fragments, obtained in such way, has significantly changed the biological activity. Nevertheless this method will be used by us in order to examine the receptor activity of obtained membrane fragments.

Our primary experimental data, which we held on bacteria-phage couple was successful - we obtained the membrane fragments, which made phages resistant for bacteria. Of course, if we award financial support we will be used above method for other virus-cell couples.

We also take in account that after all above mentioned methods, the next step is membrane fragments washing/purification. It is important not to be blocked phage receptor in membrane fragments during bacterial cell membrane purification from other components, because it is impossible phage adsorption on blocked receptors. For project successful implementation it is important to have the method, which will enable to identify the adsorption of phages on the host bacteria membrane fragments. For this purpose the most appropriated is the phage-membrane fragments complex visualization (electron microscopy, AFM (we haven’t)), though it may also be used other indirect methodological approaches too. In the framework of this project it is going to use the turbidimetric method with special mixing system, which was created by us at Tbilisi State University. This apparatus gives possibility to observe bacteria multiplication process in continuous time operation. By using of this device it is possible fast and easy determination the efficiency of infection bacteria by phages. Turbidimetric method enable fast to determine (in several hours) how effective are membrane fragments by mixing phages with host bacteria membrane fragments. Of course, the obtained experimental results will be checked on well-known biological methods (for example, with Petri plates), however in this case it is impossible to observe the process in continuous time regime. Also this method needs much more time (several hours) than turbidimetric method.

As it was mentioned, the first experiments will be carry out on bacteria-phage pair, which will be as model of defense the life organisms from any viruses. We hope that there is no big difference between bacteria-phage pair in carried out experiments and virus-cell pair. That is why in the case of project positive implementation, the obtained results will have practical use. We are going after finishing of the first stage, on next step this work to broad and carry out research for defense against pathogen viruses, such are flu, AIDS etc., for which obviously will be used the above mentioned approaches.

 

Stage of Development

Proposal under development

Keywords

pathogenic viruses, cell membrane, infection bacteria

Technology Keywords

Preparation of bacteria/cell membrane fragments viruses, phages

 resistant for bacteria, research on pathogen microorganisms

Market Keywords

Defense the life organisms from any viruses

NACE Keywords

M. 72.1.1 Research and experimental development on biotechnology

Partner Sought

 

Type and Role of Partner Sought

- - Type of partner sought: University, industry, private sector

- -  Specific area of activity of the partner: Specialist in biophysics

- -  Task to be performed by the partner sought: Research groups working in R&D in biophysics

Type and Size of Partner Sought

Industry, <200 R&D Institution

Type of Partnership Considered

Research cooperation agreement

Client

 

Type and Size of Client

Industry, 100-200

Already Engaged in

Trans-National Cooperation

Yes

Languages Spoken

 

English

Client Country

Any

Sector Group

Biophysics

Project Title and Acronym

Easy engineering method for alive cell protect against pathogenic viruses

 

EoI: Expression of interest by Zaza Molodinashvili, P. Melikishvili Institute of Physical and Organic Chemistry, Laboratory of High Molecular Compounds

Title

New types of elastic hybrid porous polymeric compositions

Summary

Objective of the Proposal is to obtain and to investigate new types of elastic hybrid porous polymeric compositions on the basis of oligoethers and oligoesters (polyurethane foam) and modified local natural sorbents that will be characterized by high sorption ability, high electrical, sound and heat insulation and other useful physical and mechanical properties.

Annually growing scale of production, processing and use of petroleum and its products worldwide often is a cause of pollution of the environment. That is why elaboration of effective methods for their removing from the contaminated surfaces is a question of great significance.

In the submitted method it is envisaged to obtain new elastic hybrid porous polymer compositions on the basis of oligoethers and oligoesters and modified natural inorganic sorbents with high sorption ability. They can be removed from water surface together with the adsorbed petroleum products.

These sorbents can be successfully used for electro isolation, soundproofing and heat insulation of several communications, apparatus and especially of buildings.

Technology for production of the proposed elastic hybrid porous polymer compositions is elaborated for the first time and gives us the possibility to solve the abovementioned problems.

By the submitted project it is possible to organize large scale production of effective porous elastic polymer compositions and to use them for protection of the environment from pollution, in production of customer goods, in shipbuilding, aviation and automotive industry, as packaging and insulation material, etc.

Description

The important task of the present day is protection of the environment from pollution with petroleum and petroleum products.

Oil production, its processing, transportation and increased demand for production of various petroleum products promotes occurrence of complex ecological problems. These problems often are caused by accidents on oil pipelines, during transportation by ground or by sea, as well as by violation of technological regimen during oil production, etc. Thus the main task for protection of the environment is decontamination of oceans, rivers, water basins and other surfaces polluted with petroleum and its products by development and use of new effective methods.

According to statistics total annual amount of petroleum and petroleum products spilled into seas and oceans makes about 7 million tons. Extent of contamination is so great that solution of this ecological problem together with grocery and health problems is of paramount importance.

According to statistics total annual amount of petroleum and petroleum products spilled into seas and oceans makes about 7 million tons. Extent of contamination is so great that solution of this ecological problem together with grocery and health problems is of paramount importance.

For example, warmth-keeping with 10 cm thick elastic porous material reduces heating costs by several times. Electrical, heat and sound conductivity of 5 cm thick insulation material equals the conductivity of 80-100 cm thick brick wall. To maintain constant temperature in reservoirs in the range of one degree in case of using this material 3 times less electrical energy is needed. At the same time by using of natural mineral sorbents it is possible to lower the portion of oligomer up to 30-40% and more.

It should be mentioned that it becomes especially important to protect both administrative and residential buildings with heat insulation elastic porous materials because of increasing prices on energy carriers. In civil engineering it is quite necessary to protect buildings from cold in winter and from heat in summer. It is necessary to use sound insulation materials in densely populated multistory residential and other special destination buildings.

 

Stage of Development

Proposal under development

Keywords

Sound proofing, heat insulation of buildings, polyurethane foam

Technology Keywords

protection of the environment from pollution,

Market Keywords

ecological problems, spilled petroleum products

NACE Keywords

F. 41.2 Construction of residential and non-residential buildings

Partner Sought

 

Type and Role of Partner Sought

- Type of partner sought: industry, private sector

- Specific area of activity of the partner: Specialist in chemistry

- Task to be performed by the partner sought: Chemical Research

Type and Size of Partner Sought

Industry, <200 R&D Institution

Type of Partnership Considered

Research cooperation agreement

Client

 

Type and Size of Client

 Industry, < 200

Already Engaged in

Trans-National Cooperation

 Yes

Languages Spoken

 

 English

Client Country

 Any

Sector Group

Industry

Project Title and Acronym

New types of elastic hybrid porous polymeric compositions

 

 

Projects presented on business partnership competition of GRDF foundation

 

 

Project Title:  Commercialization of the dairy starters of Matsoni with improved health beneficial and biotechnological value

 

Project Objective:  The objective of this project is to improve quality of the dairy products according to modern western requirements and thus to facilitate introduction of the Georgian local dairy produce onto the international market. The project will be implemented step by step. This project is a part of a large project which is planned to be implemented step by step.

 

At the moment the local dairy factories are using for production of the traditional Caucasian dairy products so called  spontaneous starters , which are not challenging the modern requirements corresponding to European and western commercial market standards.  This makes difficult export and introduction of the traditional Caucasian  dairy products (such as MatsoniNadugi, the cheeses: Imeruli, Suluguni, Kartuli, etc.) outside Georgia.

The starters usually are imported from the foreign countries, such as Denmark, Russia, Turkey, etc. Use of the naturally occurring endemic micro-flora collected from domestic batches of the Caucasian dairy products (e.g. Matsoni) facilitates extension of the diversity of the traditional dairy products, improvement of their quality. Specifications and health beneficial value, etc.   Local development and use of the high quality standardized dairy starters of the traditional Caucasian dairy products opens new technical opportunities, such as extension of the variety of products, cheap production, etc.   

 

 

Project Title: Antiox G

 

 

Summary: Development of a high-quality grape seed dry extract with high percentages of catechines, proanthocianydins, etc that enable shorter treatments and minimal application of medical preparations. Applicants will work with a Georgian company that is involved in manufacturing of food and biologically-active preparations.

 

Grape seed is waste of wine industry, therefore obtaining of high performance product Antiox-G enables significant decrease of waste and create the system of their utilization. 

Project Title: Production of Composite Concrete, Its Reinforcement with Basalt Fiber and Wide Use in Civil and Industrial Engineering for Fabrication of Various Structures and Details.

 

                  

 

The objective of this project is the wide introduction of composite materials into civil and industrial engineering as well as the continuation of research in new materials based on the revenues from the sale of various products manufactured of modern materials.

 

Advantages of the basalt fiber-reinforced composite concrete consist primarily in the absence of steel and cast-iron in its composition. As distinct from the cast-iron manhole, the fiber-reinforced concrete is break-resistant under conditions of ultimate loads, is elastic, and continuous to be operable for longer periods. This circumstance will facilitate the prevention of motor accidents on roads. In addition, the manufacture of a basalt fiber-reinforced composite concrete manhole with the riser is much more cost-effective than in the case of a common cast-iron or steel manhole. When casting with concrete, the manhole surface can be given any shaped pattern; also, the customer may choose any color for the finished product, which is achievable by mixing any color pigment therein. The only disadvantage is the fact that the interaction of basalt with concrete has not been comprehensively studied.

 

90 percent of the component materials are produced in Georgia. Correspondingly, the final price is be more reasonable and competitive. 

  

Project Title: Bread  Margi Wholesome Food for Everybody

 

 

 

 

 

 

The project s primary objective was the improvement in the technique of baking of the dietary fiber-enriched wheatmeal bread  Margi and the upgrading of the product quality for increasing the efficiency of production and improving the business results.

 

The invention of the Principal Investigator of the Project GELA SULABERIDZE entitled  Method for Making High Nutrient-value Bread Dough has been perfected and introduced into production. The optimal shape and baking mode have been identified. The project-implemented technology enabled to preserve the health-beneficial properties of dietary fibers, to avoid any possible side effects in relations to the product consumption. The bread ?Margi can be consumed without any limitation by both the healthy and/or sick consumers. The bread ?Margi is a dietary fiber-rich product that is wholesome to all.    

 

Together with the upgrading of the bread quality, the time necessary for its making and its production costs have been significantly cut. The Enterprise has fully switched over to the novel technology introduced as a result of the Project implementation, which enables the Enterprise to double the        making of the bread under the available capacities, to cut its cost and to increase the market price.   

 

Project Title: New Materials for Road Coverings

The objective of this project was to lead geological study of mountain breeds suitable for reception of rubble for asphalt-concrete and granting of the concrete offers for introduction in the Company. All share material about deposits which parameters first of all should be processed are given by the Company. To select deposits an arrangement, stocks, industrial conditions of development, an infrastructure etc. are optimal. Selected deposits should be anew reconnoitered, since the works on the majority of them were not made last 25-40 years. Recalculation of stocks of deposits at a modern level. For what the realization of general geological works is necessary and petrographic study of samples (is necessary for taking into account, that the Company has certain requirements to a stone material). Geological samples of the selected deposits should be investigated in various laboratories. It is necessary to lead the chemical and mechanical-and-physical analyses. In result one suitable deposit will be selected. The Scientists Team will calculate economic parameters of the selected deposit with the purpose of definition of profitability of manufacture.

  

 

Project Title: Medical Bactericidal Glue GF-6

 

Medical bactericidal glue GF-6 is ethanol-soluble (the only alcohol approved for medical application), wound-healing biodegradable, biocompatible polymer [poly(ester amide)] composed of naturally occurring amino acids, production of 

     which is planned by Neopharmi, LLC. It is rolled or sprayed onto wounds, cuts, used in pre and post operational surgical applications.

Polymeric glue leaves a protective coating over the affected area. It can be used instead of traditional wound dressing materials and remedies. Highly suitable in first-aid kits for drivers, soldiers, sportsmen, tourists, etc.

GF-6 is convenient to treat: wounds, burns, bites/stings, acnes, other infected superficial wounds, pre and post operational area in surgery, etc.

After slight modification (though the production of modified preparations is not considered within this project) the preparation could be successfully used in dentistry, to create hemostatic materials, vitamin-based skin care, to add

     pharmaceutical topical drugs, etc.

GF-6 forms colorless, transparent and elastic film on the injured surface that suppresses bacterial flora of the wound and protects it from further bacterial invasion and mechanical irritation, has more esthetic and clean appearance than the traditional alternatives, and provides accelerated healing effect via stimulating the tissue regeneration (cell-growth). The film is stable and can not be washed out during 1-2 days, but easily removed by ethanol. It can be easily removed by this method from accidentally hit places like furniture, dresses, etc. The other commonly used bactericidal preparations (like colored Iodine solution in ethanol, brilliant green)  have no stimulating wound healing ability (only bactericidal) and after usage remain remarkable and unaesthetic spots; that are also problematic to be removed from furniture, dresses, etc.  

 

Project Title: Citrus extract as an effective remedy for the correction of metabolic syndrome

 

Production and testing of innovative health-improving food product, designed for the correction of metabolic syndrome.

 

New technology enables the company to produce two types of product out of raw materials (tangerines)  health-improving drink and citrus juice.

Obesity correction is time and finance consuming. Diet restriction for body mass correction is discomfortable, and initial weight is easily regained. Surgical remove of adipose tissue has reversible character and it is expensive. There are hundreds of weight loss products on the market, but few have been clinically proven to be effective. Pharmacological correction of obesity is mostly expensive, frequently either ineffective or related to significant risk for health.

Our product provides the correction and maintenance of body mass without pharmacological or surgical intervention and diet restriction. The drink is based on citrus extract produced by new technology utilizing (unlike existing technologies) citrus debris (pulp and peel) left after juice squeezing, that provides decreased product cost price. The new technology provides enhanced medicinal properties of the product compared to those of produced by standard technologies. It makes the drink an effective remedy for the correction of metabolic syndrome (body weight, lipid and carbohydrate metabolism disorders and oxidative stress). Sugar will be replaced by sorbit making the  product appropriate for the consumption by the patients with diabetes mellitus type 2. 

 

Title: Polarization-Holographic Protection System

 

The objective of this project is the development of industrial technology of production of polarization-holographic system for protection of documents, valuable papers and industrial products on the basis of laboratory samples possessed by the Science Team

 

During the performance of the project the industrial technology of reception of polarization-holographic protective elements working as transmission elements is created, and also a pre-production model of the identifying device for real time definition of authenticity of protective elements is developed and obtained. The developed system enables essentially to increase a level of protection of important documents, securities and industrial products and also to reduce the prime cost cost of protective elements and the identifying device.

 

The system is a functional prototype. However this system is transmission type system that is inconvenient in some cases. More universal would be a system of reflective type which we will develop in case of reception of any financing. In our opinion such system will be more required in the local and global market including government organizations, banks and industrial enterprises. Now PHSPD is patented and in case of reception of the patent we intend to license our technology to manufacturers of holographic protection systems. 

 

In the process of the preparation of materials for patenting we have thoroughly studied a situation on the market of holographic protective systems. Besides during participation at the International Forum HOLOEXPO-2006 (Russia, Moscow, 2006) a better understanding of the needs of the market of protective technologies has been reached.

 

The product was presented at SPIE international exhibition in Strasbourg (France). 

 

Project Title: Elaboration of the technology for environmentally appropriate new generation friction materials on the base of domestic raw produce.

  

 

 

There will be manufactured new generation of environmentally appropriate (non-asbestos) brake pads based on the domestic raw produce friction material with high physical-mechanical and tribological features. Newly developed material utilized for the production of mentioned brake pads will provide the later by the dry friction coefficient values to vary in the range of 0,3-0,45, while there will be kept the same friction coefficient values during wet friction as well and there will be excludes the squeal during the braking process. It is important to mention that the brake pads manufactured by our company will increase the brake discs lifetime approximately two times with the comparison of that of existed ones.

The Product

Based on the demand of the local market our company on the first stage will produce three kinds of brake pads for the automotives (imported European cars such as Mercedes, Opel and Mercedes vans).

The Market

The high tendency towards rising of automobiles number in our country is not able to provide increased demand for friction materials. The products imported from Turkey, Poland and Arabian United Emirates has low quality and, additionally, our market is filled with the hand-made non-certified production. Based on mutual partnership, the elaborated frictional material made of the local raw produce will be ecologically safe and relatively cheap. This will allow the appropriate organizations to determine stricter control for the low-quality productions (existed in the market) and to replace them by ecologically clean new generation production with improved tribological parameters. Among the former soviet countries Georgia was and still is one of the most motorized states. Hence, the supply of spare parts such as brake pads is of specific importance. Currently the demand for them in Georgian market is satisfied with the imported and hand-made and non-certified production. It was investigated that more than 70% of the brake pads linings are based on asbestos (see figure below).