ტექნოლოგიები

 

საიტის წინა ვერსიებში ჩვენს მიერ შემუშავებული იყო კონცეფცია, რომელიც ითვალისწინებდა საქართველოში ინოვაციებისა და მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას და გარკვეული სახელმწიფო სტრუქტურების შექმნას.

2014 წლიდან ჩვენს ქვეყანაში  შეიქმნა რამდენიმე ევროპული ტიპის განვითარებისათვის საჭირო  სტრუქტურა  და ვიმედოვნებთ, რომ ეს პროცესი მომავალშიც გაგრძელდება. ასეთია:

1. მსოფლიო ბანკმა ქართველი და უცხოელი ექსპერტების ერთობლივი მუშაობის შედეგად შეიმუშავა ინოვაციების კონცეფცია 2014–2020 წლებისთვის.

2. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ დააფუძნა ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო GITA;

3. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ დააფუძნა „აწარმოე საქართველოში“;

4. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ და ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტომ დაარსეს საქართველოში პირველი ტექნო პარკი (საინფორმაციო ტექნოლოგიების პროფილით) და ა.შ.

 

 

ქართველი მეცნიერების ტექნოლოგიები, რომლებიც განკუთვნილია ჰორიზონტი 2020-ში მონაწილეობისთვის და ტექნოლოგიური ტრანსფერისათვის 

 

 

 

Technology Offer

Technology Offer

Title* Manufacture of biochips for diagnosis of viral and bacterial diseases

Abstract of the offer: *

Biochips are miniaturized laboratories created for simultaneous making of tens, hundreds and sometimes thousands of biochemical tests. The biochips have wide spectrum of application: from solution of pure research problems to diagnostics of a wide set of diseases and detection of bioterrorism. The idea of our investigation is production of biochips for diagnosis of viral and bacterial diseases.

Description of the request *

(min. 100 characters)

Technical biochip is a number of points-markers located on a solid plate of 1cmx1cm, each of which contains DNA-sensors (oligonucleotides), constructed taking into account genetic maps of bacteria or viruses and therefore specifically recognizing them (Fig. 1.)

We aim at two kinds of low-cost biochips (at the cost of ~10 GBP) for diagnostics: 1) diseases of urogenital tract – set of TORCH – infections. TORCH (Toxoplasma Gondii, Rubella, Chlamydia trachomatis, Cytomegalovirus, Herpes virus) – infection is an abbreviation of internal infections most commonly encountered with pregnant women which are harmful for all systems and organs of a fetus; and 2) diseases of intestinal tract - ulcerative colitis (UC). It is proposed to introduce a method of early diagnostics of UC, which has no analogues, using the biochip.

 

Biochip copy

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Biochip on a quartz plate.

Innovative Aspects of the request* (min. 50 characters):

The proposed product – biochip – is a complex and sensitive diagnostics method, which determines its advantage regarding price-quality, and has represented adaptation of the most expensive diagnostics technology to living conditions in new independent countries, in Georgia in particular. First of all it is adaptation of the technology having been developed in the world over the last 20 years, the results of which are expensive biochips with high compactness (at a cost of ~£1000) containing dozens of points-markers and used for research and diagnostics purposes.

The demand for the proposed products is constant and not subject to the influence of external factors (political, economic) like the demand for food and medicine products.

Main Advantages of the request * (min. 50 characters):

In medicine biochips may be used for identification of pathogenic forms of bacteria and viruses able to cause epidemic and pandemic.

In agriculture usage of biochips will enable to analyze soil for the presence and absence of bacteria increasing productivity and detect presence of pathogenic organisms in stored foodstuffs. Moreover, biochips may find application in more and more widely used bioremediation from various toxic agents, which may be controlled by specially constructed biochips able to carry out both qualitative and quantitative detection of a certain set of remediation bacteria.

We analyzed interest of industrial enterprises to bacteria diagnostics. A certain, rather numerous group of bacteria may cause internal biocorrosion of metal articles, coatings made using iron, aluminum, manganese, cast iron and even stainless steel as well as plastic and rubber articles having any contact with water in many industries such as chemical industry (reservoirs, pipelines), nuclear industry (pipes and reservoirs for water cooling), oil-and-gas industry (underground and ground-based pipelines), aviation industry (reservoirs for fuel, integral aluminum wing reservoirs), and shipbuilding industry (accelerated destruction of ships and barges).

Technology Keywords *

Please select the domain that includes your technology offer and the appropriate sub-categories

Biochip, bacteria diagnostics, early diagnostics of UC, bacteria diagnostics, etc.

6.2. Biology / Biotechnology

1) Biochemistry / Biophysics

X

2) Cellular and Molecular Biology

Current Stage of Development *

For the technology that you request

The technology demonstration is approved for funding by the Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform (BERR) of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Intellectual Property Rights *

For the technology that you request

The suggested idea is confirmed by Georgian patent

Exploitation of RTD Results: *

Was done at the institute

Comments:

     

 

Organization/Company

Name:

Institute of Physics

Type:

Research Institute

Size:

about 200

PLEASE CHOOSE ONE OR MORE MARKET AREAS IN WHICH YOUR TECHNOLOGY MIGHT BE APPLIED. *

5. MEDICAL/HEALTH RELATED

1) Diagnostic services

X

Market Application Comment

(less than 250 characters)

     

Type of collaboration: *

(tick more than one if necessary)

License agreement

Technical Co-operation

X

Commercial Agreement with Technical Assistance

X

Other : Financial resources for production

X

Comments: *

- Type of partner sought

 

Research institute, Company, Industry

- Specific area of activity

Energy

- Task to be performed

Technical and financial assistance

Web link to present innovative product:

http://aiphysics.ge

Preferred Countries (for information):

EU and EaP countries     

Associated Thematic Group:

Andronikashvili Institute of Physics

Adress: 6 Tamarashvili St.

0177 Tbilisi, Georgia

Contact person: Dr Nelly Sapojnikova

Tel: (+995 32) 39 8783

Fax: (+995 32) 39 1494

E-mail: nelly_sapojnikova@hotmail.com

n.sapojnikova@aiphysics.ge

 

 

Technology offer/request

Technology offer/request

Title* METAL-ORGANIC BACTERIAL FERTILIZER FOR INCRUSTATION OF LEGUMINOUS SEED GRAIN

Abstract of the offer: *

The presented idea is in the field of agriculture, namely in the production of leguminous cultures. In our application we have special technology (innovation) with the help of which our product has advantage. We would like to attract foreign company for testing our fertilizer and start joint production of the product in future.

Description of the request *

(min. 100 characters)

Created fertilizer contains bacterial preparation Nitrogin, amphoteric organic polyion and metal ions such as: Co2+, Ni2+, Cu2+, MoO42-. It is intended for incrustation of leguminous seed grain. Treatment of the seed grain before seeding significantly increases:

1. Crop capacity of soybeans;

2. Number of pods;

3. The weight of the seeds;

4. Protein content in the seeds;

5. Reduction of the vegetation period by 10-15 days.

Our solution allows to:

1. Provide the process of nitrogen fixation with all necessary microelements excluding at this traditional application of the fertilizer directly to the soil and thus preventing pollution and decreasing amount of quite expensive microelements about 1000 times (i.e. decreasing the cost at the same rate);

2. Separate the opposite charged ions and by this preventing aggregation;

3. Create of sparing conditions for the bacteria and providing the smooth delivery of the ions to bacteria as they duplicate and function.

Innovative Aspects of the request* (min. 50 characters):

The main innovation of our product consists in addition simultaneously in the fertilizer of opposite charged ions. To achieve this, we have used amphoteric organic polyion.

Main Advantages of the request * (min. 50 characters):

The fertilizer was tested for four years starting from pilot experiments (first two years) to the machinery seeding on 0.4 hectare field (the consequent two years) on agricultural lands of the Institute of Soil Science, Agrochemistry and Melioration (in Georgian regions) and the Research Institute of Agriculture respectively. During the testing we found advantages of our fertilizer with respect of others permanently used by our governmental agricultural structures.

The product and technology covered by patents of Georgia GE U 2006 1289 Y and GE U 2006 1290 Y.

Technology Keywords *

Please select the domain that includes your technology offer and the appropriate sub-categories

Fertilizer, agricultural lands, melioration, seed grain, etc.

7.1. Agriculture

1) Agriculture Machinery / Technology

2) Animal Production / Husbandry

3) Biocontrol

4) Crop Production

X

Current Stage of Development *

Our fertilizer was tested in the regions of Georgia, but in case of partnership we will make improvement and modification of the technology and will start joint production with partner.

Intellectual Property Rights *

Covered by patent of Georgia GE U 2006 1289 Y and GE U 2006 1290 Y.

Exploitation of RTD Results: *

Was done in Georgian regions

Comments:

We would like to attract foreign company for testing our fertilizer and start joint production of the product in future.

     

 

Organization/Company

Name:

Institute of Physics

Type:

Research Institute

Size:

about 200

PLEASE CHOOSE ONE OR MORE MARKET AREAS IN WHICH YOUR TECHNOLOGY MIGHT BE APPLIED. *

7.3. Food and Beverages

1) Wine and liquors

2) Health food

4) Food supplements/vitamins

5) General food products

X

6) Other food and beverages

Type of collaboration: *

(tick more than one if necessary)

License agreement

Technical Co-operation

X

Commercial Agreement with Technical Assistance

X

Other : Financial resources

X

Comments: *

- Type of partner sought

 

Research institute, Company, Industry

- Specific area of activity

Agriculture

- Task to be performed

Joint production

Web link to present innovative product:

http://aiphysics.ge

Preferred Countries (for information):

EU and EaP countries     

Associated Thematic Group:

Andronikashvili Institute of Physics

Contact person: Dr. Vasil G. Bregadze

Address: 6 Tamarashvili St.

0177 Tbilisi, Georgia

Phone(+995 32) 22 72 33

Fax: (+995 32) 39 14 94

E.mail: v.bregadze@aiphysics.ge

 

Technology Offer

Technology Offer

 

Title*    Utilization of Spent Mn-Zn System Batteries

 

Abstract of the offer: *

The designed method can be utilized for processing of different remains containing zinc.

The products obtained from the recycling of the utilized batteries can be used:

·         Zinc – for metallurgical aims, in powder metallurgy, as reagent in chemical production and even in production of batteries as one of the current producing material;

·         Manganese concentrate (48-55% Mn) – for metallurgical aims, further treatment of which will enable the obtaining of metallic manganese o high purity, manganese salts and oxides;

·         Steel scrap – in metallurgy.

The purpose of the idea is to make utilization of the spent Mn-Zn batteries.

 

Description of the offer *

(min. 100 characters)

 

 

World consumer’s market of primary current sources is saturated with Mn-Zn system batteries, which after the exhaustion of utilization or operation time becomes useless and is collected in dust holes as domestic waste. The batteries of the mentioned systems are made of such expensive materials as high quality manganese dioxide, metal zinc, graphite, stainless steel, etc. Each component of the batteries, in its part, is the product of quite complicated, volume- and power-intensive technological processes. In the process of exploitation, these materials experience various transformations but, in this or that form, are still contained in the composition of batteries. It is natural that eventually, alongside with environment contamination, tones of expensive material are lost. For utilization of the used, spent, unsorted batteries, the metallurgical, chemical and electro-chemical methods of processing are used. The most of the proposed technologies consists of elements breakage, high temperature processing, electrolyte leaching, repeated filtration, reagent separation and purification of manganese and zinc containing solutions and special-purpose products electro winning. The scheme utilization of spend batteries proposed by us consists of the following main operations: breakage of the elements, hydro-vibrated treatment of broken up mass, electrolysis by using of alkali electrolyte. The technological scheme provides full utilization of saline as well as alkaline batteries. This method enables extracting of 200-220kg zinc in powder form, up to 130 kg steel in the form of scrap and 300-350 kg of manganese concentrate, from each ton of the broken up mass of elements.

Изображение 237

 

Innovative Aspects of the offer (min. 50 characters):

Improvement ecological conditions;

Advantages for partners if they develop and apply this technology

 

Main Advantages of the offer (request)*(min. 50 characters):

Method of spent Mn-Zn system batteries utilization has been drawn up which is distinguished:

  • Compactness of technological process;
  • Realization of technological process at a room temperature (instead 400-800oC);
  • Simplicity and cheapness of hardware registration technological scheme;

 

Technology Keywords *

Please select the domain that includes your technology offer and the appropriate sub-categories

 

5.2. Chemistry

 

1) Analytical Chemistry

 

2) Computational Chemistry and Modelling

 

3) Inorganic Chemistry

X

 

4) Organic Chemistry

X

 

Current Stage of Development *

Concept stage

 

Intellectual Property Rights *

The technological scheme tested in laboratory pilot plant; covered by patents of Georgia: #2003 3031; #2001 2537; #1998 1492; #2001 2535

 

Exploitation of RTD Results: *

Exploitation was done at the institute

 

Comments:

     

 

Organization/Company

 

Name:

Institute of Inorganic Chemistry and Electrochemistry

 

Type:

High Education

Size: 120

please introduce – numbers of researchers - 10

 

 

PLEASE CHOOSE ONE OR MORE MARKET AREAS IN WHICH YOUR TECHNOLOGY MIGHT BE APPLIED. *

 

3.2. Batteries

 

8.1. Chemicals and Materials

 

17) Industrial chemicals

X

 

18) Polymer (plastics) materials

 

19) Speciality/performance chemicals

 

20) Electronic chemicals

 

21) Other speciality chemicals

     

Type of collaboration: *

(tick more than one if necessary)

License agreement

Commercial Agreement with Technical Assistance

Other: Financial resources

Comments: *

- Type of partner sought

 

Company, Industry, research institute, university

- Specific area of activity

Chemical Engineering

- Task to be performed

Commercialization of the technology

Web link to present innovative product:

    

 

Preferred Countries (for information):

All countries     

 

Associated Thematic Group:

Groups in Chemistry

 

Contact

Agladze Institute of Inorganic Chemistry and Electrochemistry

11 Mindeli str.

0186, Tbilisi, Georgia

Contact person: Tinatin Lezhava

Tel/ Fax: (+995 32) 30 1430

E-mail: tinaemili@yahoo.com

tina-iice@caucasus.net

 

 

Technology request

Technology Request

Title*   NOVEL MATERIAL FOR WORKING BODY OF THERMOMAGNETIC  ENGINE

Abstract of the request: *

The materials may be used in small power devices, transferring the low-grade released water energy of industrial enterprise, thermoelectric plant and other sources into ecologically clean mechanical energy. Cheapness, relatively simple method of producing the material, large amount of potential sources will let us create jobs and ensure the ecological and national security.

For successful research is highly desirable to equip the laboratory with the following equipment:

1) Magnetometer

2) Compact high temperature high-vacuum Laboratory programmable oven, with appropriate technology. The equipment can be second-hand.

 

Description of the request *

 (min. 100 characters)

In the proposed project the cheap and effective novel ferromagnetic material for working body (WB) of Thermomagnetic Engine (TME) will be produced, investigated and tested. This is inexpensive ferromagnetic material, produced on the base of ferromagnetic nickel-copper alloy, which has high heat and thermal conductivities.  Its Curie temperature (Tc) can be varied in the range of 280-630 K by adjusting the ratio of components. It allows us to use the TME irrespective of surroundings temperature and the season. On the other hand the use of a cascade of TMEs with different Tc on the same source will be possible. The using of energy transformation cascade scheme will allow raising the specific power of produce energy per source of released water.

Innovative Aspects of the request*  (min. 50 characters):

The material will be produced by using of powder technology without any melting equipment. The material is the alternative of expensive gadolinium which has the fixed Curie temperature. Our alloy may be used irrespective of surroundings temperature, because its Tc may be corrected by adjusting the ratio of components, hence it my compete as WB with selectable Tc, simple phase diagram, high heat and thermal conductivities, availability and cost price. Our calculation show the effectiveness of the material combined properties, and allows testing it as a WB and investigating the effectiveness of cascade scheme. This is one more advantage of our method in solving the problem of released water utilization.

 

Main Advantages of the request * (min. 50 characters):

Cheapness, relatively simple method of producing the material, large amount of potential sources will let us create jobs and ensure the ecological and national security

 

Technology Keywords *

Please select the domain that includes your technology offer and the appropriate sub-categories

Thermo magnetic Engine, nickel-copper alloy, nickel-copper alloy, etc.

2.7. Materials Technology

 

1) Adhesives

 

2) Building materials

 

3) Ceramic Materials and Powders

 

4) ferromagnetic material

X

5) Composite materials

 

6) Fine Chemicals, Dyes and Inks

 

 

Current Stage of Development *

 

Laboratory device

Intellectual Property Rights *

 

The suggested idea is confirmed by Georgian patents:

GE P 2011 5340 B; GE U 2012 1751 Y

Exploitation of RTD Results: *

Was done in Georgian regions

Comments:

     

 

Organization/Company

Name:

Institute of Physics

Type:

Research Institute

Size:

about 200

 

 

PLEASE CHOOSE ONE OR MORE MARKET AREAS IN WHICH YOUR TECHNOLOGY MIGHT BE APPLIED.   *

8.2. Industrial Automation

 

1) Energy management

X

2) Industrial measurement and sensing equipment

 

3) Process control equipment and systems

 

8.3. Industrial Equipment and Machinery

 

1) Machine tools, other metal working equipment (excluding numeric control)

 

Market Application Comment

(less than 250 characters)

     

Type of collaboration: *

(tick more than one if necessary)

Cooperation  agreement

 

 

Technical Co-operation 

X

 

Commercial Agreement with Technical Assistance

X

 

Other : Financial resources                                           

X

Comments: *

- Type of partner sought

 

Research institute, Company, Industry

- Specific area of activity

Energy

- Task to be performed

To launch the engine

 

Web link to present innovative product:

http://aiphysics.ge

Preferred Countries (for information):

EU and EaP countries     

Associated Thematic Group:

Andronikashvili Institute of Physics

Address: 6, Tamarashvili St.                                                        0177 Tbilisi, Georgia

Contact person: Felix Akopov

Tel.: (+995 93) 282 145

E-mail : felix_ge@mail.ru                                                                                                                      www.aiphysics.ge                                                                                                                                           

 

Technology Request

Technology Request

Title*   ORGANIZATION OF NATURAL GAS ODORIZER MANUFACTURING

Abstract of the request: *

Dr. Yuri Nardaya, from the Sukhumi Institute of  Physics and Technology  (SIPT) of Georgia has a commercial Idea to start manufacturing of Gas Odoriser, which prototype have been already constructed in the mentioned institute. For the realization of the indicated (below) technology request it is necessary to make the commercialization of the idea and in case of the interest (from partner side) to support the idea financially. For these purposes contract between the future investor and SIPT will be concluded in which all the details of the mutual collaboration will be highlighted.

 

Description of the request *

 (min. 100 characters)

A Natural Gas Odorizer (hereafter referred to as the odorizer) has been developed.

The odorizer has a unique construction as illustrated in the figure. Main parts are as follows: Calibrated vessel (1) – space between two level sensors of the odorizer (upper level sensor 1.1 and lower level sensor 1.2). When the lower level sensor is activated valve 3 opens and the vessel is filled from lower level to upper level and valve 3 is closed. Operating mode is continuous, a processor captures activation instants of upper (sensor 1.1) and lower (sensor 1.2) levels.