პარტნიორები შეგიძლიათ მოიძიოთ Participant Portal-ის მოძიების სისტემის დახმარებით:

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search

 

აღსანიშნავია, რომ 1998 წლიდან 2021 წლამდე მიმდინარეობდა ციკლი IDEALIST-ის პროექტებისა ევროკომისიის ჩარჩო პროგრამების ფარგლებში, რომლებშიც გაერთიანებული იყვნენ ევროკომისიის საკონტაქტო პირები საინფორმაციო ტექნოლოგიებში. ეს იყო საინფორმაციო ტექნოლოგიების საკონტაქტო პირების ქსელი. IDEALIST პროექტები მოიცავდნენ სხვადასხვა აქტივობებს, რომელთა შორისაც ერთ-ერთი იყო პარტნიორების მოძიების პროგრამა.

 

ამჟამად ფიცრული ტექნოლოგიების, ინდუსტრიისა და კოსმოსის კლასტერის (CL-4) ფარგლებში მზადდება ახალი ქსელი, რომელსაც ექნება ახალი პარტნიორების მოძიების სისტემა (მსგავსად IDEALIST პროექტისა). ამ სისტემის შექმნის შემდეგ ჩვენ მოგაწვდით საჭირო ინფორმაციას.